Verslag Dorpenplatform 20 april 2016

Aanwezig:  Dhr. M. Vuijk                                Kloetinge (voorzitter)

                 Dhr. P. Bal                                    Kloetinge

Dhr. P. Huijbregsen                       ’s-Heer Hendrikskinderen

Dhr. C. Brouwer                           ’s-Heer Hendrikskinderen                  

Mevr. J. Verwei                             ’s-Heer Arendskerke

Dhr. R. de Klerk                            ’s-Heer Arendskerke                            

Mevr. S. Huissoon                         Wolphaartsdijk

Dhr. J. Troost                               Wilhelminadorp

Dhr. J.R. Koedam                         ZVKK

Mevr. J. van Meeteren                   SMWO

                   

Afwezig:        Dhr. E. Kolmeijer (mk)                   Kattendijke

                    Mevr. C. van Dooren (mk)              Kloetinge

                    Dhr. B. Schuit(mk)                       Wolphaartsdijk

                    Dhr. H. Hoogerland (mk)                Wilhelminadorp

Dhr. R. de Klerk (mk)                    ’s-Heer Arendskerke

                                                                                                                                         

  1. 1.Opening en mededelingen

De voorzitter heet de aanwezigen welkom.De volgende personen hebben zich afgemeld voor deze bijeenkomst; dhr. E. Kolmeijer van Vereniging Dorpsbelangen Kattendijke, dhr. H. Hoogerland van Belangenvereniging Wilhelminadorp, dhr. B. Schuit van Vereniging Gemeenschap Wolfaartsdijk en dhr. R. de Klerk van Stichting Overlegorgaan ’s-Heer Arendskerke en mevr. C. van Dooren van Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge.

- Terugblik bijeenkomst Dorpenplatform en gemeente Goes over informele zorg op het dorp d.d. 23-03-2016.  

De afgevaardigden worden geïnformeerd over het verloop van deze bijeenkomst. De presentatie die dhr. P. Paardekooper heeft gemaakt met als titel “Veranderingen in de zorg, hoe spelen we daar in de dorpen op in?” is als leidraad gebruikt en is aangevuld met opmerkingen. De voorzitter deelt mee dat de wethouder dhr. A. van der Reest een voorstel wil doen naar het College van B&W voor de inzet van een Wijk- en dorpsbudget Zorg en welzijn voor elkaar. Dit zou een budget van €1500, - per dorp/wijk kunnen zijn om initiatieven gericht op informele zorg financieel te kunnen ondersteunen bij de opstart.

Dhr. P. Huijbregsen geeft aan dat de gemeente de huur van de keuken van het dorpshuis financieel ondersteunt bij ’s-Heer Hendrikskinderen aan tafel. Kunnen andere dorpen hier ook aanspraak op maken. De voorzitter zal dit navragen bij de gemeente.

Vanuit de afdeling Samenleving is er een voorstel gegaan richting het College van B&W dat ouderen €120, - per persoon dienen te betalen als contributie voor de ouderensoos. Het blijkt ook dat er verschillende subsidiebedragen per ouderensoos en per dorp worden verstrekt. ’s-Heer Hendrikskinderen en Kloetinge ontvangen een deel subsidie. Wolphaartsdijk ontvangt het niet. Deze regeling dient onder de loep genomen te worden. Dit hangt samen met de privatisering van de dorpshuizen. De voorzitter zal dit navragen bij de gemeente.

Tijdens deze bijeenkomst is er ook gesproken over het betrekken van de kerken bij informele zorg op het dorp. De wethouder zou hier graag over in gesprek willen gaan samen met de dorpsorganisatie. Mevr. S. Huissoon heeft de kerken in Wolphaartsdijk benaderd. De Protestantse kerk staat open voor een gesprek hierover samen met de wethouder dhr. A. van der Reest. De Gereformeerde kerk heeft hier nog geen reactie op gegeven.

De wethouder heeft aangegeven het zinvol te vinden om 1 of 2 momenten per jaar een soortgelijk overleg te hebben. De voorzitter geeft ook aan dat er in Kloetinge een netwerkbijeenkomst wordt georganiseerd in het najaar waar alle verenigingen uit het dorp bij kunnen aansluiten. Er worden dan een paar thema’s besproken op een aantrekkelijke manier. Als voorbeeld, afstemming van (jeugd)activiteiten. Het idee is om dit jaarlijks te herhalen en dat ieder jaar een andere vereniging uit het dorp de organisatie hiervan op zicht neemt. Het doel is verbinding en informatie uitwisseling.

- Artikel micro-democratie van Frits de Kaart (https://goes.pvda.nl/) en reactie door dhr. M. Vuijk (http://kloetinge.goesweb.net/index.php/1869-dorpsverenigingen-besteden-geen-duizenden-euro-s-aan-bingo-en-kinderdisco

De reden waarom de Voorzitter heeft gereageerd op dit artikel dat er een vertekend beeld ontstaat over de inzet van de dorpsgelden. Het artikel stond op een politiek platform. Weet dhr. F. de Kaart wel wat er allemaal speelt in de dorpen. Het beeld vanuit de dorpen is namelijk anders. De afgevaardigden kunnen zich vinden in de reactie van de voorzitter.            

 

  1. 2.Vaststelling verslag, d.d. 25-11-2015 (zie bijlage)

Inhoudelijk:

Mevr. J. Verwei geeft aan dat er al een jaar geleden over het dorpsbudget van €1500, - is gesproken met de gemeente.

Actiepuntenlijst:

Punt 1; Navragen Maaike Ottenhof.

Punt 2; Navragen Maaike Ottenhof.

Punt 3; Geen noodzaak voor een apart contactpersoon voor de dorpen. De afgevaardigden geven aan dat dit alleen zin heeft als er een contactpersoon is die deze rol lang vervult. Er wordt vaak geschoven van taken binnen de gemeente waardoor beschikbare kennis en informatie verloren gaat.

Overige punten blijven ook staan.

  1. 3.Het samenstellen van WhatsApp groepen

- Waarschuwingssysteem voor een veilige buurt http://wabp.nl/

In ’s-Heer Arendskerke is er een vast contactpersoon gevonden die dit verder in gang gaat zetten. Er zijn 5 subgroepen in Kloetinge. Er is wel een smartphone nodig om hier gebruik van te kunnen maken. Kloetinge maakt gebruik van een aanmeldformulier voor bewoners. I.v.m. privacy wordt alleen het 06 nummer gevraagd. Deze is nodig voor het aanmelden bij de app-groep.

De voorzitter zal informatie over de spelregels toesturen aan de afgevaardigden en beschikbare informatie over het opstarten van een WhatsApp groep.

Voor Kloetinge heeft SMWO flyers laten maken om te kunnen verspreiden onder de bewoners.

De politie is van plan om een bijeenkomst te beleggen met de beheerders van alle WhatsApp-groepen. De bedoeling is om de spelregels goed met elkaar af te stemmen.

  1. 4.Dorpsplannen / Rondje langs de dorpen

 

Stand van zaken dorpsplan Kloetinge

- Het bestuur van de VDK heeft zich hard gemaakt voor het behoud van het dorpshuis Amicitia. Wat betreft de locatie voor de nieuwe school. Hier ligt nog geen beslissing. Het komt 21 april 2016 in de Raad.                                                                                                       - Er ligt een verkeersplan voor de Buijs Ballotstraat vanuit de gemeente.                               - De plannen voor de afslag A58 worden gevolgd.                                                                   - Kinderen uit de Riethoek hebben een petitie getekend voor de realisatie van een voetbalveld in deze wijk. De petitie is aangeboden aan de toenmalige wethouder dhr. J.A. de Bat. Er wordt nu aandacht besteed aan het sluitend krijgen van de financiering.                                - Op 5 november a.s. zal de hobbybeurs plaatsvinden. Mensen kunnen zich hiervoor aanmelden.

Stand van zaken dorpsplan Wilhelminadorp

- Het dorpshuis heeft een nieuwe beheerder (Angela van 't Westeinde). Er wordt gewerkt aan een website www.hetwilhelminahuis.nl. Hier komt ook informatie over de Belangenvereniging Wilhelminadorp op te staan.                                                                                                 - Er wordt navolging gegeven aan het dorpsplan. Er is een crowdfunding actie gestart. In januari jl. is een geslaagde actie afgerond. Ruim 200 gezinnen zijn nu “vriend(in) van het dorp”. Ze zijn allemaal persoonlijk benaderd!!! Zij betaalden € 10, -. Bij het college ligt nu het verzoek om dit met 30 % aan te vullen. Met die ruim € 2000, - + 30 % gemeente ondersteunen we initiatieven/activiteiten en bekostigen de dorpskrant. In principe gaat dit jaarlijks worden herhaald.

- Dhr. J. Troost stuurt 1 exemplaar op van de dorpskrant.                                                                                                                                              

Stand van zaken dorpsplan Kattendijke

Niet behandeld i.v.m. afwezig dhr. E. Kolmeijer.

 

 

 

Stand van zaken dorpsplan Wolphaartsdijk

- De sportverenigingen op het dorp hebben een bijeenkomst gehad om te bekijken op welke manier er samen gewerkt kan worden. Hoe activiteiten gezamenlijk kunnen worden aangeboden aan bewoners van het dorp. Als voorbeeld de voetbalvereniging heeft een Galmgroep onder zich. Er wordt ook bekeken of er een Omni-vereniging kan komen met één bestuur waar diverse takken van sport onder kunnen vallen. SMWO nodigt andere actieve verenigingen uit voor een bijeenkomst om dit idee voor te leggen en om te bekijken of hier animo en draagvlak voor is.                                                                                                - De ondernemersvereniging gaat 40 hanging bloembaskets op laten hangen en er is een bootje met bloemen bij de ingang va het dorp geplaatst. Helaas is dit niet gecommuniceerd met de dorpsraad.                                                                                                                 - Voor de realisatie van de Jeu de Boules baan is een geschikte locatie en er is een werkgroep die het onderhoud zal aan verzorgen.                                                                                  - Ideeën voor de social sofa kunnen tot 1 mei worden ingediend.                                           - De werkgroep sport, bewegen en gezondheid van het dorpsplan bekijken de optie om een kleuter/peuter gymgroep op te starten. Er zijn 4 mensen die hier interesse in hebben.             - Voor het bosje achter de Villa-Novastraat is een inrichtingsschets gemaakt door natuurmonumenten en de gemeente. Deze schets wordt voorgelegd aan de bewoners die aan het bosje wonen. Het blijft de bestemming bos behouden.                                                   - Het thema verkeer blijft een lastig onderwerp. Het Waterschap en de Provincie hebben 150 verkeerstrajecten lopen, maar het wijkverkeersplan van Wolphaartsdijk is hierin niet meegenomen. Het Waterschap geeft aan geen kleine projecten op te pakken. Bewoners zijn via De Schalm gevraagd wie hier verstand van heeft en wie er samen met de dorpsraad in gesprek wil gaan met het Waterschap en de Provincie.                                                        - Voor het fietspad Nieuwedijk, Stadse Weg is de wens om dit te verlichten en opvallende lijnen aan te brengen. De dorpsraad wil een brief sturen aan de Gedeputeerde Staten met het dorpsplan erbij en denkt ook na over het opstarten van een crowdfundingsactie om op deze manier ook financieel te kunnen bijdragen.

Stand van zaken uitvoering dorpsplan ’s-Heer Hendrikskinderen

- Na 10 jaar heeft dhr. A. van Oosten het secretariaat van Dorpsbelangen overgedragen aan het bestuurslid dhr. J. Vanhommerig. Hij blijft nog wel actief voor Dorpsbelangen.                   - Met betrekking tot de voortzetting en de uitvoering van het Dorsplan 2.0 zijn er nieuwe vragen ontstaan over energiezuinigheid en het woonprogramma en hierin de nieuwe verhouding met de gemeente Goes. Voor het opstellen van een goed advies hierin is contact gezocht met de Zeeuwse Huiskamer voor advies en beoordeling. Er komt naar voren dat dit dorsplan breed gedragen dient te worden door alle lagen van de bewoners. Waarbij de nadruk moet liggen op verbinding, saamhorigheid en ontmoeting. Thema’s kunnen zijn: niveau van leven, jeugdzorg, Repair Café (participatie). Er zal een startnotitie worden gemaakt met een plan van aanpak, dat wordt voorgelegd aan de bewoners tijdens een bewonersavond. Deze is gepland op 8 juni a.s.. Hier komt dan ook het woonprogramma en veiligheid (in samenspraak met de gemeente ) aan de orde.                                                                                          - Het programma van de dodenherdenking op 4 mei a.s. is gereed en zal vanaf de kerk gaan plaatsvinden.                                                                                                                      - De dorpsschouw vindt plaats op 22 juni a.s. Aan de bewoners zal worden gevraagd naar actiepunten.                                                                                                                    - Viering 750-jarig bestaan van het dorp zal in 2017 plaatsvinden. Er zijn 5 werkgroepen gevormd die aan de slag gaan met het programma. Een werkgroep communicatie, straten en optochten, sportevenementen en toneelgroep, beeldende kunst en tentoonstelling, financiën.

– Buurtschap Wissekerke bestaat dit jaar 800 jaar. Het is een gemeenschap van 30 bewoners. Tijdens de monumentendag op 10 september a.s. zal dit feestelijk worden gevierd en zal de burgemeester een lezing houden over 1216-heden. Daarna zal er een barbecue zijn voor het buurtschap.

Stand van zaken uitvoering dorpsplan ’s-Heer Arendskerke

- In samenwerking tussen de dorpsraad, het Heer Arendhuis, Poelwijck en SMWO wordt er bekeken of er meer activiteiten kunnen worden georganiseerd. Ook op het gebied van bewegen en gezondheid.                                                                                            - Maaltijd voor bewoners gestart. Het heet “Wat de Pot Schaft”.                                             - Op zaterdag 10 september a.s. kunnen tijdens monumentendag de verschillende verenigingen uit het dorp zich presenteren in het dorpshuis.                                                - Er is contact met Stichting Digisteun om op 15 september a.s. een digimarkt te organiseren. - Er wordt een voetjesactie door de politie gehouden in het kader van inbraakpreventie.         - De informatiefolder voor nieuwe inwoners is besproken met de wethouder dhr. D. Alssema. De vraag is gesteld of deze folder ook meegenomen kan worden met de gemeentelijke informatie die nieuwe inwoners ontvangen.                                                                              - De provinciale fietstunnel is schoongemaakt. Er is een onderlaag opgezet. Het schilderwerk begint begin mei. De gemeente draagt zorg voor een coating laag.                                         - Er zit geen schot in het terrein van Depa.                                                                        - De Slotstraat wordt herstraat.                                                                                             - Er is weinig animo voor het nieuwbouwplan. Kuub makelaars komt met een ander plan.       - Het bestuur gaat in overleg met Dhr. T. Kapoen van de gemeente Goes over het zelf opknappen van een stuk pad wat eigendom is van de gemeente.                                           – De dorpskrant heeft een nieuwe redactie.

  1. 5. ZVKK

- Mededelingen door dhr. J.R. Koedam.

- Op 22 juni a.s. zal de jaarvergadering plaatsvinden. Waarschijnlijk binnen de gemeente Goes. De Provincie zal hier een presentatie verzorgen over POP3 gelden, Europese subsidie.                                                        - Het opknappen van de ouder Veersteiger op Noord-Beveland en het opknappen van de molen in Kortgene worden als voorbeelden hierin besproken.                                                 - Het bestuur heeft nieuwe bestuursleden nodig. Komen er geen nieuwe bestuursleden bij dan wordt er nagedacht over het bevriezen van de vereniging en de website in de lucht te houden.                                                                                                                            - Het tarief van de buurtbus wordt verlaagd naar €3,50 per kleine rit.                                         - In Zeeuws-Vlaanderen komt een buurtbus.                                                                             - Het veer bij Breskens/Vlissingen wil de Provincie wel behouden, varen naar behoefte in de spits. Andere tijden is dan waarschijnlijk geen optie.                                                             - Het idee van de kusttram gaat niet door.                                                                                  - Het geld wat besteedt wordt aan de haltetaxi wordt door Wes Zeeuws Vlaanderen opgesoupeerd.

6.   Voorstel voor Waarnemend Voorzitter Dorpenplatform

De afgevaardigden gaan akkoord met het waarnemend Voorzitterschap door dhr. R. de Klerk. De voorzitter zal dit meedelen aan hem.

7.   W.v.t.t.k. / rondvraag / sluiting                        

- Mevr. S. Huissoon attendeert ’s-Heer Hendrikskinderen erop dat zij 3 offertes hebben opgevraagd. Er wordt een bedrag van 2000 berekend voor een kale bank. Dit is een te hoog bedrag.

- Mevr. S. Huissoon vraagt aan ’s-Heer Hendrikskinderen wie de contactpersoon is voor energiezuinige maatregelen. Zij kan hiervoor contact opnemen met de voorzitter dhr. M. Wiersma.

- Mevr. S. Huissoon stelt de vraag onder welke voorwaarden een peuter/kleutergym groep kan worden opgestart. Vooral kijkende naar de bevoegdheid en verzekering. Mevr. J. van Meeteren zal deze vraag doorzetten aan haar collega dhr. N. Pielaat van SMWO. Hij zal hierover contact opnemen.

Actiepuntenlijst:

  Wat Wie Wanneer Ja / Nee
1. De Vereniging Dorpsbelangen ’s-Heer Hendrikskinderen geeft aan dat het lastig is om een afspraak te maken met het gemeentelijke gebiedsteam. Maaike Ottenhof zal dit doorgeven aan de proces coördinatoren binnen de gemeente. Maaike Ottenhof Voor mei 2016 ?
2. Niet alle dorpsverenigingen hebben een uitnodiging ontvangen vanuit de gemeente Goes voor de Vrijwilligersavond op 7 december 2015. Niet alle dorpsverenigingen hebben deze uitnodiging ontvangen. Dit wordt nagevraagd. Maaike Ottenhof December 2015 ?
3.

Tips en afspraken over hoe de afgevaardigden denken over de rol en functie van een vast contactpersoon per dorp binnen de gemeente.

Verder oppakken in de nog te plannen afspraak in het voorjaar 2016 met de wethouder A. van der Reest en dhr. P. Paardekooper van de gemeente Goes.

Maaike Ottenhof

Marinus Vuijk

Voor mei 2016 14-09-2016
4.

Er volgt nog een evaluatie over het functioneren van de gemeentelijke gebiedsteams. Voor de afgevaardigden is het niet duidelijk wie hier namens welke organisaties deel van uitmaken.

Dit wordt opgenomen met mevr. E. ter Wisscha van de gemeente Goes. Wellicht is deze informatie op te nemen op de website van www.goesweb.net

Maaike Ottenhof Voor mei 2016 ?
5. In ’s-Heer Arendskerke staat de dorpskrant nog niet op www.goesweb.net Dhr. M. Gerrits kijkt dit na.

Matijs Gerrits

Marinus Vuijk

November 2015 ?
6. De dorpsplannen zijn niet meer te downloaden via de website www.goes.nl De wethouder zal dit navragen. Marinus Vuijk Voor mei 2016 ?
7. De huur van de keuken van het dorpshuis bij ’s-Heer Hendrikskinderen aan tafel wordt financieel ondersteund door de gemeente. Kunnen andere dorpen hier ook aanspraak op maken. Navragen! Marinus Vuijk 14-09-2016  
8. Subsidieregeling gemeente Goes voor ouderensozen onder de loep nemen. Marinus Vuijk 14-09-2016  
9. Informatie over de spelregels toesturen aan de afgevaardigden en beschikbare informatie over het opstarten van een WhatsApp groep. Marinus Vuijk Eind mei 2016  
10. Akkoord vanuit afgevaardigden voor waarnemend voorzitterschap Dorpenplatform door dhr. R. de Klerk. Doorgeven aan Dhr. R. de Klerk. Marinus Vuijk Eind mei 2016  
11. Vraag mevr. S. Huissoon over opstart peuter/kleuter gymgroep doorzetten aan dhr. N. Pielaat. Judith van Meeteren Eind april 2016