Verslag Dorpenplatform 20 april 2016

Aanwezig:  Dhr. M. Vuijk                                Kloetinge (voorzitter)

                 Dhr. P. Bal                                    Kloetinge

Dhr. P. Huijbregsen                       ’s-Heer Hendrikskinderen

Dhr. C. Brouwer                           ’s-Heer Hendrikskinderen                  

Mevr. J. Verwei                             ’s-Heer Arendskerke

Dhr. R. de Klerk                            ’s-Heer Arendskerke                            

Mevr. S. Huissoon                         Wolphaartsdijk

Dhr. J. Troost                               Wilhelminadorp

Dhr. J.R. Koedam                         ZVKK

Mevr. J. van Meeteren                   SMWO

                   

Afwezig:        Dhr. E. Kolmeijer (mk)                   Kattendijke

                    Mevr. C. van Dooren (mk)              Kloetinge

                    Dhr. B. Schuit(mk)                       Wolphaartsdijk

Lees meer...

Verslag Dorpenplatform 25 november 2015

Aanwezig:      Dhr. M. Vuijk                                Kloetinge (voorzitter)
           Dhr. P. Bal                                   Kloetinge
           Dhr. P. Huijbregsen                       ’s-Heer Hendrikskinderen          
           Dhr. C. Brouwer                            ’s-Heer Hendrikskinderen                                 
           Mevr. J. Verwei                             ’s-Heer Arendskerke
           Dhr. R. de Klerk                            ’s-Heer Arendskerke
          
            Mevr. S. Huissoon                          Wolphaartsdijk
            Dhr. B. Schuit                                Wolphaartsdijk
           Dhr. J. Troost                                 Wilhelminadorp
           Dhr. J.R. Koedam                           ZVKKMevr. M. Ottenhof   Gemeente Goes                 
                     
            Mevr. J. van Meeteren                     SMWO

                

Afwezig:       Dhr. E. Kolmeijer (mk)                   Kattendijke
                           
Mevr. D. Scheele (mk)                  Wilhelminadorp
                    Dhr. J. Troost (mk)                       Wilhelminadorp
                    Mevr. C. van Dooren (mk)             Kloetinge

                                                                                                                                         

1.        Opening en mededelingen (Verzorgd door de voorzitter dhr. M. Vuijk)

De voorzitter heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder mevr. M. Ottenhof van de gemeente Goes.

De volgende personen hebben zich afgemeld voor deze bijeenkomst; dhr. E. Kolmeijer van Vereniging Dorpsbelangen Kattendijke, mevr. D. Scheele en dhr. J. Troost van Belangenvereniging Wilhelminadorp en mevr. C. van Dooren van Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge.

- Er vindt op 30 november 2015 een informatiebijeenkomst plaats bij de gemeente Goes over toelichting gemeentelijke financiën. Vereniging Gemeenschap Wolfaartsdijk heeft hier niets van vernomen. Dit wordt uitgezocht.

Op 24 november jl. heeft er een bewonersavond plaatsgevonden in ’s-Heer Hendrikskinderen over de begroting 2016 gemeente Goes en ontwikkelingen in ’s-Heer Hendrikskinderen.

- De aanmeldingen voor de gemeentelijke Vrijwilligersavond die op 7 december a.s. zal plaatsvinden verlopen niet helemaal soepel. Niet alle dorpsverenigingen hebben deze uitnodiging ontvangen. Mevr. M. Ottenhof van de gemeente Goes zal dit navragen en dit terugkoppelen.

- De gemeente Goes heeft een oproep gedaan over input voor het december nummer van het blad Samenspel over een korte terugblik op 2015.  

- Terugblik Inspiratiebijeenkomst over hulp aan elkaar in de buurt d.d.20 oktober 2015. Er waren 15 diverse bewonersinitiatieven aanwezig vanuit de diverse wijken en dorpen in de gemeente Goes. Vereniging Dorpsbelangen ’s-Heer Hendrikskinderen was aanwezig met een vertegenwoordiging van de Woonlinked app. Er waren ook twee provinciale en twee landelijke initiatieven aanwezig.

- Op 8 december 2015 start de cursus gebruik IPad in 's-Heer Hendrikskinderen. Er hebben zich mensen aangemeld.

- Op 4 maart 2015 heeft er een bijeenkomst met de wethouder A. van der Reest en de beleidsambtenaar dhr. P. Paardekooper plaatsgevonden. Er is gesproken over de veranderingen in de zorg, wat houdt dit in voor een dorpsorganisatie en welke initiatieven op het gebied van vraag en aanbod zijn er en kunnen bij elkaar worden gebracht.

De dorpsorganisaties bedenken hoe dit ingevuld kan worden, ook in relatie tot het dorpsplan.

De wethouder heeft aangegeven dat de gemeente probeert om een zorgbudget van €1.500, - per dorp te realiseren om initiateven te kunnen opstarten.

De voorzitter stelt voor om in het voorjaar van 2016 een bijeenkomst te plannen met de wethouder dhr. A. van der Reest en de beleidsambtenaar dhr. P. Paardekooper om verder in te gaan op de ontwikkelingen rondom de organisatie van informele zorg op het dorp.

Vereniging Gemeenschap Wolfaartsdijk geeft aan dat informele zorg op het dorp breder is te trekken. Als voorbeeld wordt de talentenbank van de kerk genoemd en de maaltijd van de kerk. Deze initiatieven zijn alleen voor de mensen van de kerk. Probeer dit open te breken en breng initiatieven meer bij elkaar. Voorkomen dat bepaalde activiteiten ook dubbel worden gedaan. Een goede communicatie hierover naar de bewoners op het dorp.

2.        Burgerparticipatie, afstemming hierover met de gemeente Goes

- Verzorgd door mevr. M. Ottenhof (presentatie als bijlage toegevoegd)

Mevr. Ottenhof stelt zich voor. Zij is beleidsambtenaar speelvoorzieningen, projectleider Masterplan Het Schenge en projectleider burgerparticipatie samen met haar collega dhr. R. Westerbeek.

Zij wil graag met de afgevaardigden in gesprek over burgerparticipatie. Hoe ver is de gemeente hierop voorbereid en in staat om met de initiatieven vanuit bewoners aan de slag te gaan en hiermee om te gaan.

Worden kansrijke ideeën van bewoners goed benut (collegeprogramma)?

Op welke wijze kunnen burgers worden gestimuleerd van actieve deelname aan buurtpreventie? Hoe staat burgerparticpatie in relatie tot groen onderhoud. Dit is niet echt tastbaar.

Wat is nu eigenlijk burgerparticipatie?

Er is sprake van 1ste, 2de en 3de generatie burgerparticipatie.

Meedenken van bewoners is ook leren loslaten als gemeente. De gemeente vindt dit lastig.

Het gaat om overkoepelend bewaken, niet iedere afdeling binnen de gemeente is hier klaar voor.

Wat doen we hiermee en op welke manier en tot hoever gaan wij hierin. Het is een proces.

Voelt de gemeente zich soms opgedrongen? Is helemaal afhankelijk van de persoon aan wie je dit vraagt binnen de gemeente.

Er is een spanningsveld tussen rol van de gemeenteraad, het College en het burgerinitiatief. Of het nu een individueel of collectief initiatief is, het is zoeken met elkaar.

Als de gemeente wil sturen op zelfredzaamheid, dan de kaders aan de voorkant meegeven en het leggen van verbindingen met elkaar.

Projectdoelstelling;

- Zicht op huidige prestaties via aangeven projecten;

- In kaart brengen van huidige projecten, (sociale kaart). Ook kijkend naar Goesweb;

- Samenwerkingsstructuur, wat hebben jullie nodig. Vast aanspreekpunt bij de gemeente.

Zijn hier handvatten voor beschikbaar en ook bekend bij andere gemeenten (Middelburg);

- Gezamenlijke visie op participatie;

- Competentieontwikkeling bij medewerkers.

Vraag vanuit de gemeente:

Hoe ervaren jullie burgerparticipatie bij de gemeente?

Reactie van Vereniging Gemeenschap Wolfaartsdijk. Als voorbeeld wordt het voorval met de abri genoemd. Vanuit Oud-Sabbinge is een groep inwoners bezig zonder samenwerking met de dorpsvereniging om de abri aldaar te onderhouden en is hierover in gesprek met de gemeente. De Buurtbus stopt bij de abri’s. In Wolphaartsdijk wordt getracht een werkgroep te formeren om de abri schoon te houden. De dorpsvereniging wil dit graag breder trekken. Bewoners pakken een idee op, dat is prima, maar wel de dorpsvereniging hierover informeren. Werk hierin niet langs elkaar heen.Weet van elkaar waar men mee bezig is.

Niet alle ambtenaren weten hoe de lijnen lopen.

Per werkgroep een punt oppakken. Dit werkt goed in Wolphaartsdijk.

Mevr. Ottenhof geeft aan dat er intern binnen de gemeente alles aan elkaar moet worden verbonden. De gemeente moet hier klaar voor worden gemaakt.

De gemeente vraagt zich ook af wat de rol is van de dorpsraad binnen een bewonersinitiatief?

In sommige situaties blijkt dat de dorpsvereniging niet altijd op de hoogte is van individuele afspraken die gemaakt worden. De hier uit voortvloeiende uitvoering van toezeggingen door ambtenaren, is vaak in tegenstelling tot wat eerder is afgesproken en/of door het bestuur in behandeling is.

De voorzitter vraagt zich af, of alle ambtenaren precies weten welke rol de dorpsvereniging heeft in relatie tot de gemeente. Daarbij is het belangrijk dat een dorpsvereniging ervoor waakt niet gebruikt te worden voor bepaalde zaken die op individuele basis met een ambtenaar worden besproken. Neem alle bewoners mee in een proces/planvorming, informatieverstrekking over etc.

Hoe houdt een dorpsvereniging feeling met de bewoners, mensen die naar elkaar omkijken, elkaar helpen, jongeren die goed kunnen opgroeien, prettig wonen. Ieder dorp heeft hierin ook zijn eigen identiteit. Een dorpsvereniging is er voor de dorpsbewoners. Zij behartigen de belangen. Dit is niet binnen de gemeente bij iedereen even helder. Hier moet aandacht voor zijn.

Alle dorpsplannen zijn dit jaar gereed. Er zit veel potentie maar dat is niet goed bekend bij de gemeente.

Denk ook aan de lokale aannemers (aanbesteding). Bijv. dorpshuis Griffioen. Een lokale aannemer wil graag het onderhoud verzorgen. Het gaat om gemeenschapsgeld. Wie krijgt de voorkeur. Is ook afhankelijk van de bedragen en het soort werk om iets aan te besteden.

Wat wil het Dorpenplatform?

Mevr. Ottenhof stelt de vraag of het werkzaam zou zijn als er voor een dorp een bepaalde contactpersoon is binnen de gemeente. Wat moet deze persoon hierin betekenen en voor in huis hebben.

Deze persoon zou de coördinatie van de vragen kunnen verzorgen en deze persoon moet vervolgens weten bij wie je voor wat moet zijn binnen de gemeente. Het komt nu voor dat het niet goed bekend is bij wie je iets moet zijn.

Hoe lang vervult iemand deze rol. Wordt de informatie intern goed doorgespeeld. Momenteel wordt er veel geschoven van posten binnen de gemeente. Ervaring leert dat beschikbare informatie niet goed wordt doorgespeeld.

De voorzitter geeft aan dat de indeling in het gebied voor Kloetinge ongelukkig is gekozen. i.v.m. lostrekken van Oostmolenpark en Riethoek.

Tips en afspraken verder oppakken in de nog te plannen afspraak in het voorjaar met de wethouder A. van der Reest en dhr. P. Paardekooper van de gemeente Goes.

Mevr. Ottenhof geeft aan dat er nog een evaluatie volgt over het functioneren van de gemeentelijke gebiedsteams. Voor de afgevaardigden is het niet duidelijk wie hier namens welke organisaties deel van uitmaken.

Zij zal dit opnemen met mevr. E. ter Wisscha. Zij is Afdelingshoofd Sociaal Domein. Wellicht is deze informatie op te nemen op de website van www.goesweb.net

Het kan zijn dat een bepaald deel van een wijk of dorp achterblijft omdat er geen initiatieven zijn.

3.        Vaststelling verslag, d.d. 23-09-2015 (zie bijlage)

Redactioneel:

Blz. 3; Rob Koedam was niet uitgenodigd.

Inhoudelijk:

Pagina 2; Goesweb

Niet gelukt voor hulp in Wolphaartsdijk.

Mail gestuurd met excuses. Wordt verder besproken in bestuur.

Actiepunten:

1. Is besproken. Pakt mevr. M. Ottenhof op.

2. Is besproken. Pakt mevr. M. Ottenhof op.

3. Is nog niet geregeld. Dhr. W. van der Bijl wil dit regelen via flipover bestand bij de drukkerij. 's-Heer Hendrikskinderen kan dit misschien ook zo regelen.

4. Verslagen van Dorpenplatform 15 april en 23 september 2015 toesturen aan de raadsleden.

6. Dorpsplannen op de website van de gemeente Goes. De voorzitter zal dit oppakken.

4.        Het samenstellen van WhatsApp groepen

Dit kan gebruikt worden voor controle in de wijk. Bewoners kunnen deze app aanmaken en hiervoor gebruiken. Het is elektronische buurtpreventie. Er horen goede afspraken bij en de app groep zal worden beheerd door een beheerder.

De voorzitter kan hier informatie over toesturen naar de afgevaardigden.

5.        Dorpsplannen / Rondje langs de dorpen

Stand van zaken dorpsplan Kloetinge

- Het Dorpsplan Kloetinge is op 10 november jl. aangeboden aan de wethouder D. Alssema.         Met de titel het Wassenaar van Zeeland. Het verkeersplan neemt een groot deel van het plan in beslag. Tegelijkertijd is een uitvergrote foto van de Social Sofa aangeboden aan het dorpshuis en Emergis. De Social Sofa zorgt voor verbinding.

- Aanbieding door burgemeester Verhulst van een plaquette welke in juli jl. is ontvangen van nabestaanden van de in Kloetinge omgekomen Canadese soldaat, die begraven ligt in het oorlogsgraf op de begraafplaats in Kloetinge;

- Op 12 december 2015 worden er op een stuk grond van het Zeeuws Landschapsbeheer 30 bomen gepland, naast het Hogepad.

Stand van zaken dorpsplan Wilhelminadorp

- Niet aan de orde geweest i.v.m. afwezigheid van Belangenvereniging Wilhelminadorp.

Stand van zaken dorpsplan Kattendijke

- Niet aan de orde geweest i.v.m. afwezigheid van Vereniging Dorpsbelangen Kattendijke. Het concept dorpsplan is klaar.

Stand van zaken dorpsplan Wolphaartsdijk/Oud-Sabbinge

- In september is de kerngroep Dorpsplan bij elkaar geweest. Het concept dorpsplan is aangeleverd bij de gemeente. Daarna helaas niets vernomen van de gemeente. Vereniging Gemeenschap Wolfaartsdijk heeft hierover contact gezocht met de beleidsambtenaar dhr. P. Paardekooper. Hij heeft zijn excuses aangeboden voor de vertraging.

Het concept ligt bij de verschillende afdelingen m.b.t. de thema's.

Op 25 januari 2016 wordt het aangeboden tijdens de bestuursvergadering en aan de bewoners.

Alles moet wel zo verwoord blijven als is aangegeven door de bewoners. In 2016 wordt er uitvoering geven aan de plannen. Op één na blijven alle werkgroepen bestaan. De aandachtspunten die vanuit de werkgroep komen die ermee ophoudt, pakt het bestuur van de dorpsraad op.

- De tafeltennistafel in Oud-Sabbinge wordt met inspraak van de bewoners geplaatst in het nieuwe jaar.

- De abri aan de Papeweg in Wolphaartsdijk wordt onderhouden door cliënten van re-integratiebedrijf Eigen Richting.

- Arbeidsmigrantenhotel. Er is een agent die zich hier mee bezig houdt, deze stelt gedragsregels op en zal deze voorleggen aan het bestuur.

- De politie is gevraagd om meer te surveilleren op de Boomdijk. Er is een slapend persoon aangetroffen bij de begraafplaats.

- Op 12 december 2015 is er een kerstmarkt rond 500 meter rond het centrum in het dorp.

- Er zijn diverse aandacht locaties in Wolphaartsdijk en Oud-Sabbinge waar vanuit de gemeente en bewoners aandacht voor is. De aandacht locatie Hoofdstraat 53 is de intentie om dit voor het eind van het jaar te slopen. De Hoofdstraat opleuken met geveltuintjes.

Stand van zaken uitvoering dorpsplan ’s-Heer Hendrikskinderen

- Werkgroep Zorg; De app van woonlinked is in de lucht. Het internetcafé is op 20 oktober van start gegaan, momenteel ongeveer 20 personen krijgen een cursus op dinsdagmorgen in het Heer Hendrikhuis.

- Werkgroep Verkeer; De uitwerking van het plan en de kostenraming voor de herinrichting van de Nieuwe Rijksweg heeft opnieuw vertraging opgelopen. Er is bestuurlijk overleg gepland in het voorjaar 2016.

- Op de bewonersavond van 24 november jl. is de begroting van de gemeente Goes toegelicht. De dorpswethouder en wethouder van financiën mevr. L. Meeuwisse heeft de gemeentebegroting toegespitst op ’s-Heer Hendrikskinderen samen met dhr. N. Keur de begroting coördinator van de gemeente Goes.

Voorafgaand was er een infomarkt met stands van: gemeente Goes met informatie over wonen en de herinrichting van de Nieuwe Rijksweg, de dorpsraad, de woonlinked app met informatie over het dorpsplan en de Woonlinked app. Thuiszorg en de wijkverpleegkundige, brandweer over de nieuwste ontwikkelingen, brandveilig wonen en diverse melders. De Rabobank met informatie over internetbankieren. Digisteun met informatie over computeren voor ouderen.

- De Rabobank heeft een nieuwe dorpsambassadeur benoemd nl. mevr. J. Storms.

- Er heeft een overleg plaatsgevonden met de gemeente Goes over de veiligheid van het Poelbos. Er vinden verschillende illegale activiteiten plaats en ongewenste contacten. Besloten is om een nieuw open parkeerterrein aan te leggen waardoor de ongewenste contacten geen hinder voor de andere bezoekers van het Poelbos opleveren.

- Op 7 januari 2016 vindt er een bestuursvergadering plaats met de wethouders.

- 8 jan. nieuwjaarsreceptie. Verenigingen kunnen zich presenteren.

Stand van zaken uitvoering dorpsplan ’s-Heer Arendskerke

- Infofolder is klaar over verenigingen en voorzieningen die op het dorp aanwezig zijn.

Deze wordt aangeboden aan nieuwe bewoners

- Er is een enquête onder de 65 plussers afgenomen om te bevragen of er behoefte is aan meer (beweeg) activiteiten in Poelwijck en het dorpshuis.

Er is gevraagd of de adressen via de gemeentelijke basisadministratie aangeleverd kunnen worden. Dhr. P. Paardekooper van de gemeente Goes heeft hier laat op gereageerd.

De enquête is nu naar eigen inzicht verspreid.

- Er is helaas een mindere ervaring met de wijkagent mevr. J. Kodde. Er is gevraagd of zij op 24 november jl. aanwezig kon zijn op de bestuursverg. Zij reageert niet op meerdere verzoeken.

- Er zijn twee vrouwen op het dorp die het idee hebben om de fietstunnel (viaduct spoor) op te knappen en deze door kinderen en kunstenaars te laten beschilderen. Er is contact hierover met de Provincie.

- Er staan nu fietsenrekken bij de bushalte. Dit heeft enige tijd geduurd.

- De conditie van de Slotstraat is slecht, dit wordt nu aangepakt met de werkgroep verkeer vanuit het dorpsplan. De gemeente heeft een inloopavond georganiseerd. Dit was helaas niet bekend bij het dorpshuis.Alleen de bewoners van de Slotstraat waren hier voor uitgenodigd.

- Er vindt overleg plaats met twee ambtenaren van de gemeente Goes over de locatie Depa. Half juni zou dit gesloopt moeten zijn. De eigenaar heeft hier andere plannen voor.

- Er zijn op dit moment geen nieuwbouwplannen. Er is te weinig animo voor.

- Een aantal bewoners hebben geparticipeerd bij de aanleg van het schelpenpad in het Poelbos.

                

 • ZVKK

- Mededelingen door de heer J.R. Koedam

- Er zijn twee bestuursleden toegetreden in het bestuur.

- In september 2015 heeft er samen met de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij een bijeenkomst plaatsgevonden over burgerplanvorming. Als voorbeeld werd het omleiden van een omweg in een dorp benoemd. Dit is financieel ondersteund door de Heidemaatschappij.

- Kruising Deltaweg, aanrijstoep voor opstappen. Trottoirband tegenovergesteld van de busbaan.

- Buurtbus; in Zeeuws Vlaanderen loopt dit nog niet lekker. Er rijdt een bus bestuurd door Connexxion. Er zijn geen vrijwilligers voor te vinden. Buurtbus dreigt op te houden. De Haltetaxi telt ongeveer 1800 buurtbusbewegingen per maand.

Voorstel voor nieuwe data voor 2016. De afgevaardigden ontvangen een voorstel vanuit de voorzitter.

Actiepuntenlijst:

  Wat Wie Wanneer Ja / Nee
1. De Vereniging Dorpsbelangen ’s-Heer Hendrikskinderen geeft aan dat het lastig is om een afspraak te maken met het gemeentelijke gebiedsteam. Maaike Ottenhof zal dit doorgeven aan de proces coördinatoren binnen de gemeente. Maaike Ottenhof Voor mei 2016  
2. Niet alle dorpsverenigingen hebben een uitnodiging ontvangen vanuit de gemeente Goes voor de Vrijwilligersavond op 7 december 2015.n verlopen Niet alle dorpsverenigingen hebben deze uitnodiging ontvangen. Dit wordt nagevraagd. Maaike Ottenhof December 2015  
3. Tips en afspraken over hoe de afgevaardigden denken over de rol en functie van een vast contactpersoon per dorp binnen de gemeente. Verder oppakken in de nog te plannen afspraak in het voorjaar 2016 met de wethouder A. van der Reest en dhr. P. Paardekooper van de gemeente Goes.

Maaike Ottenhof

Marinus Vuijk

Voor mei 2016  
4.

Er volgt nog een evaluatie over het functioneren van de gemeentelijke gebiedsteams. Voor de afgevaardigden is het niet duidelijk wie hier namens welke organisaties deel van uitmaken.

Dit wordt opgenomen met mevr. E. ter Wisscha van de gemeente Goes. Wellicht is deze informatie op te nemen op de website van www.goesweb.net

Maaike Ottenhof Voor mei 2016  
5. In ’s-Heer Arendskerke staat de dorpskrant nog niet op www.goesweb.net Dhr. M. Gerrits kijkt dit na.

Matijs Gerrits

Marinus Vuijk

November 2015 ?
6. De dorpsplannen zijn niet meer te downloaden via de website www.goes.nl De wethouder zal dit navragen Marinus Vuijk Voor mei 2016  
7. Voorstel voor nieuwe data voor 2016 bijeenkomsten Dorpenplatform. Marinus Vuijk Eind januari 2016  

Goes, 8 april 2016

 

Betreft; Uitnodiging en agenda bijeenkomst Dorpenplatform 23 maart 2016

 Beste deelnemer,

Graag nodig ik u, mede namens de gemeente Goes, uit voor een bijeenkomst van

Het Dorpenplatform Goes op 23 maart a.s. De bijeenkomst vindt plaats van 19.30 uur tot uiterlijk 22.00 uur in dorpshuis Amicitia, Schimmelpenninckstraat 14, 4481 AH te Kloetinge,
tel.: 0113-216565.

Deze bijeenkomst staat in het teken van "het organiseren van (informele) zorg en welzijn op het dorp”. Waar is ieder dorp mee bezig op het gebied van informele zorg, wat verstaat ieder dorp hieronder. Wat is hierin de relatie met het dorpsplan en welke wensen en behoeften liggen er per dorp en als dorpen gezamenlijk etc.

Deze bijeenkomst is voorbereid door een afvaardiging vanuit de dorpen en de gemeente Goes.

 Voor deze bijeenkomst worden uitgenodigd; de afgevaardigden van de dorpsorganisaties, een afvaardiging van de werkgroepen Zorg en Welzijn die betrokken zijn bij de diverse dorpsplannen en die betrokken zijn geweest bij de voorbereidende bijeenkomst van 10 maart jl.

De wethouder dhr. A. van der Reest en de beleidsambtenaar dhr. P. Paardekooper zijn namens de gemeente Goes aanwezig.

Het agendavoorstel voor dit overleg ziet er als volgt uit;
           

 1. 1.Opening en mededelingen (door dhr. M. Vuijk)
 • Welkom heten van genodigden
 • Doel van de bijeenkomst
 1. 2.Het organiseren van (informele) zorg en welzijn op het dorp

A.         Inventarisatie per dorp:

 • Waar is ieder dorp mee bezig op het gebied van informele zorg. Wat verstaat ieder dorp hieronder;
 • Waar loopt de dorpsorganisatie tegenaan;
 • Wat zijn de plannen per dorp;
 • Welke goede voorbeelden zijn over te nemen van elkaar of waar wil een dorp meer van weten.

 B.         Welke wensen/behoeften liggen er per dorp en als dorpen gezamenlijk?

 C.         Wie, welke partijen kunnen worden betrokken om de plannen te kunnen vormgeven?

 

 1. 3.Vervolgafspraken
 1. 4.Rondvraag / Sluiting

 

 Marinus Vuijk (Voorzitter Dorpenplatform).