Samenstelling:

Het dorpenplatform bestaat bij voorkeur uit 2 vaste afgevaardigden vanuit de dorpskernen binnen de gemeente Goes.
Dat zijn: ’s Heer Arendskerke, ’s Heer Hendrikskinderen, Kattendijke, Kloetinge, Wilhelminadorp en Wolphaartsdijk.
Het dorpenplatform krijgt ondersteuning van het SMWO. Tevens heeft deze een adviesstem.

  Doelstelling:
- Het dorpenplatform heeft primair als doel om samen te werken op het terrein van
  leefbaarheid aan belangenbehartiging
- Het platform is een instrument om elkaar te informeren en te ondersteunen.
- Tevens heeft zij als doel om coördinerend te zijn en dorpsoverstijgende punten te bespreken
  en voor te leggen bij de daarvoor verantwoordelijke instanties.
- Zij geeft ongevraagd en gevraagd advies aan de dorpskernen en aan de gemeente Goes.
- Ontwikkelen van beleidszaken die alle dorpen treffen.
- Uit haar midden kunnen werkgroepen worden benoemd voor het voorbereiden van
  dorpsoverstijgende punten waarbij deskundigheid betreffende het onderwerp van belang kan
  zijn. Zo nodig 

 Bijeenkomsten.
Het dorpenplatform komt minimaal 4x per jaar bijéén, tenzij er belangrijke zaken zijn.
De vergaderplaats wordt in overleg met elkaar en per toerbeurt op jaarbasis vastgesteld.
Van elke vergadering wordt een verslag en een actiepuntenlijst gemaakt
De vergaderstukken worden door SMWO tenminste 1 week van te voren per post toegezonden aan de afgevaardigden en tevens voor zover mogelijk ook per mail.

 Voorzitterschap en secretariaat:
Er wordt uit het midden oordracht van het platform wordt een voorzitter benoemd voor een zittingsperiode van 3 jaar. De voorzitter is herkiesbaar.
De notulen worden verzorgd door een vrijwilliger vanuit het SMWO. Het postadres berust bij het SMWO.

Algemeen:
De leden (niet zijnde de voorzitter) hebben zitting in het platvorm namens een dorpskern en hebben dus last en ruggespraak met hun achterban.
Het dorpenplatform draagt er zorg voor dat op alle punten waarop een principe besluit is genomen eerst de mogelijkheid wordt gegeven om deze te bespreken hun achterban voordat hierover advies wordt uitgebracht.

 Herziening en vaststelling:
De huishoudelijke afspraken zijn herzien en vastgesteld op 15 april 2010 door de leden van het dorpenplatform.