Het huisvesten van statushouders in Goes levert voor RWS partner in wonen tot nu toe weinig problemen op. De woningcorporatie heeft hiervoor minder woningen nodig dan verwacht.

Door gezinsherenigingen kan de corporatie meer statushouders huisvesten in één huis dan in eerste instantie werd ingeschat. Om het aantal statushouders te huisvesten dat RWS heeft afgesproken met de gemeenten Goes, Kapelle en Noord-Beveland, zijn naar verwachting 42 woningen nodig in die gemeenten. Eerder verwachtte de corporatie 50 woningen nodig te hebben.

“Wat we nu doen, hoeft volgend jaar niet meer”
“We kunnen dit jaar zelfs meer mensen huisvesten in Goes met minder woningen dan vooraf gedacht”, volgens Iris de Vries, manager Strategie & Beleid bij RWS. “Dat vermindert het aantal van volgend jaar. Want wat we nu extra doen, hoeven we dan niet meer te doen.”

Slechts een minimaal effect op wachttijden
Het landelijke probleem dat door het huisvesten van statushouders de wachttijden toenemen, speelt volgens De Vries niet in Goes. “Natuurlijk heeft het wel een effect op de wachttijden, maar dit is minimaal en wisselt per wijk en dorp. We blijven nog steeds ruim binnen de wachttijden die we hebben afgesproken met gemeente Goes.” Een actief woningzoekende, dat is iemand die minimaal eenmaal per jaar op een woning reageert, wachtte vorig jaar gemiddeld een jaar op een woning in Goes. Dat is gelijk gebleven. De leegstand van woningen van RWS is wel gedaald, van 1,4% naar 1%.

Ingrijpen bij een te sterk verdringingseffect
“We blijven het effect op de wachttijden monitoren en blijven ook in gesprek met de gemeente om samen te bepalen welke eventuele toename nog acceptabel is”, aldus De Vries. Ook houdt RWS in de gaten of de slaagkans onder bepaalde groepen woningzoekenden afneemt omdat er minder huizen beschikbaar zouden komen voor de ‘reguliere’ woningzoekende. “We hebben de principe-afspraak gemaakt met de gemeenten dat we samen naar alternatieven kijken op het moment dat er een te sterk verdringingseffect optreedt. Zo hebben we in de gemeente Kapelle een extra woning aangekocht. ” 

Huisvesten statushouders niet nieuw
Een statushouder is een asielzoeker die een verblijfsstatus heeft gekregen. Het vestigen van statushouders is de verantwoordelijkheid van gemeenten. Voor de huisvesting van statushouders stelt de Rijksoverheid een taakstelling per gemeente vast. Statushouders hebben op basis van de huidige regels een voorrangspositie. Woningcorporaties zijn hierbij de belangrijkste partners. De gemeente maakt afspraken met de woningcorporatie over het beschikbaar stellen van woningen. Zo ook RWS. De Vries: “Dat het moet, betekent niet dat we het met tegenzin doen. Wij zijn een organisatie die er is voor iedereen die hulp nodig heeft bij het vinden van een huis, ook voor statushouders dus. Dat past binnen ons toewijzingsbeleid en het is niet nieuw dat we dit doen. Het gaat nu alleen om wat meer mensen dan vorige jaren.”