Verslag Dorpenplatform 23 september 2015

Aanwezig:     Dhr. M. Vuijk                              Kloetinge (voorzitter)

                    Dhr. P. Bal                                  Kloetinge

 Dhr. P. Huijbregsen                     ’s-Heer Hendrikskinderen

                    Dhr. C. Brouwer                         ’s-Heer Hendrikskinderen                      

Dhr. R. de Klerk                         ’s-Heer Arendskerke

            Mevr. J. Verwei                                      ’s-Heer Arendskerke

                   Mevr. S. Huissoon                       Wolphaartsdijk

                   Dhr. J. Troost                              Wilhelminadorp

                   Dhr. M. Gerrits                           Werkgroep Goesweb

                   Dhr. Alssema                             Wethouder gemeente Goes

Afwezig:      Dhr. E. Kolmeijer (zk)                 Kattendijke

      Dhr. J.R. Koedam (zk)                ZVKK

                          Mevr. D. Scheele (ziek)             Wilhelminadorp

                  Dhr. B. Schuit (sterfgeval)            Wolphaartsdijk

                  Mevr. J. van Meeteren  iek)          SMWO

                                                                                                                                   

 1. 1.Opening en mededelingen (Verzorgd door de voorzitter dhr. M. Vuijk)

De voorzitter heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder wethouder dhr. D. Alssema en dhr. M. Gerrits van SMWO. Van de Vereniging Dorpsbelangen Kattendijke en van dhr. J.R. Koedam zijn geen berichten van verhindering ontvangen.

Mevr. J. van Meeteren kan niet aanwezig zijn, omdat zij nog steeds erg kortademig is. Mevr. S. Huissoon zal een fruitmand verzorgen namens Het Dorpenplatform.

De aanwezigen stellen zich voor aan de wethouder.

 1. 2.Goesweb (verzorgd door dhr. M. Gerrits)

- Wat is de functie van Goesweb

De werkgroep Goesweb is 10 jaar geleden opgericht. De werkgroep bestaat nu uit enthousiaste mensen, die bereikt hebben, dat de dorpen (en de wijken) vanuit 1 portaal te bereiken zijn. De Goese Polder en buurthuis de Pit hebben ook een eigen website. De werkgroep wil technische ondersteuning vanuit SMWO en betere toegankelijkheid voor de gebruikers. Onder de huidige webbeheerders van de dorpen en de wijken moet een enquête antwoord geven op de wensen van de gebruikers en op welke manier men burenhulp kan ondersteunen (vraag en aanbod bij elkaar brengen).

Men wil eventueel de scholen erbij betrekken om de jeugd enthousiast te maken.

Goesweb heeft een eigen Twitteraccount en diverse dorpen hebben ook een eigen account. De websites moeten regelmatig van nieuwe berichten voorzien worden om meer bezoekers te trekken. In Wolphaartsdijk verloopt het minder. Er wordt nieuws aangeleverd, maar niet geplaatst. Dhr. M. Gerrits kent iemand, die hij gaat vragen om in Wolphaartsdijk hulp te bieden. ’s-Heer Hendrikskinderen en ’s-Heer Arendskerke lopen goed. In ’s-Heer Arendskerke staat de dorpskrant er nog niet op. Dhr. M. Gerrits kijkt dit na.

De diverse verenigingen in een dorp of wijk kunnen een knop krijgen om aan te haken op de website van het dorp of de wijk via Goesweb.

 1. 3.Vaststelling verslag, 15 april 2015+ (zie bijlage)

De opmerkingen zijn nog niet verwerkt, omdat Mevr. J. van Meeteren ziek is geworden.

Jannie Verwei was afwezig, maar staat ook als aanwezig op de lijst.

Actielijst:

1. In oktober volgt een besluit.

2. Afgehandeld.

3. Is gebeurd.

4. Dhr. M. van Belzen zoekt dit punt uit.

5. De gebiedsteams van SMWO heeft iedereen toegestuurd gekregen.

6. M.b.t. de gemeente zijn deze teams nog niet bekend.

Na de aanvullingen van Mevr. J. van Meeteren kan het verslag worden goedgekeurd.

 1. 4.Hondenpoepzakjes en besluit Gemeenteraad

De voorzitter heeft ingesproken tijdens een gemeenteraadsvergadering. De dorpen hebben zich ingezet voor de komst van hondenhaltes met poepzakjes. De gemeente moet bezuinigen en gaat vanaf 2016 geen poepzakjes meer verstrekken.              

De containers blijven staan en zullen geleegd worden door de gemeente. Men denkt           € 25.000 te bezuinigen door deze ingreep.

Vereniging Dorpsbelangen ’s-Heer Hendrikskinderen doet het voorstel om een dierenwinkel reclame te laten maken op de hondenhaltes. Van de opbrengst kunnen zakjes aangeschaft worden. Dhr. D. Alssema laat weten, dat op gemeentelijke eigendommen niet zomaar reclame geplakt mag worden.

Binnen het Dorpenplatform wordt wisselend over de poepzakjes gedacht. De haltes zijn vandalisme gevoelig en de zakjes zijn onhandig in gebruik. Vereniging Gemeenschap Wolfaartsdijk heeft veel overlast van paardenpoep. Inwoners reageren daardoor met de opmerking: Waarom moet hondenpoep wel opgeruimd worden en paardenpoep niet?

 1. 5.Veranderingen in de zorg en hoe nu verder

Dhr. P. Paardekooper van de gemeente Goes heeft een mail verstuurd met de aankondiging van een volgend overleg met de werkgroep Zorg met nog geen datum. Dhr. D. Alssema stelt de vraag: Wat is er dit jaar veranderd en welke rol speelt de dorpsvereniging daarbij? De grootste verandering is, dat vrijwilligers het samen met professionals moeten rooien. De zorg door professionals wordt minder en het is aan de vrijwilligers om dit op te vangen. In diverse dorpen is een netwerk van vrijwilligers, die hand- en spandiensten voor ouderen verrichten. De vraag wordt steeds groter. Dat kan zijn doordat de centrales bekender worden, maar ook door meer vraag om ondersteuning. Er is geen overzicht hoe de zorg nu verloopt binnen de dorpen.

 1. 6.Inspiratie bijeenkomst buurt en wijkinitiatieven

De gemeente Goes en SMWO organiseren op dinsdag 20 oktober 2015 van 17.30 uur tot 21.00 uur een inspiratiebijeenkomst in de Goederen Loods te Goes. Gericht op “hulp aan elkaar in de buurt”. Het doel van deze bijeenkomst is om bewoners-initiatieven uit dorpen en wijken te presenteren en ideeën en ervaringen uit te wisselen.

Voor de zomervakantie is de vraag aan de dorpsverenigingen gesteld of zij een project aan willen melden om dit tijdens deze bijeenkomst te presenteren. Er zijn 20 initiatieven vanuit de burgers, maar ook vanuit andere invalshoeken. Het is de bedoeling, dat initiatieven aan elkaar verbonden worden en kennis en ervaring uitgewisseld worden. Initiatieven zullen verbonden worden met dezelfde projecten uit den lande. De tafels zijn gevuld, er kunnen geen nieuwe aanmeldingen meer bij. Op vaste tijdstippen geven sommigen een presentatie, anderen lichten hun project tijdens de vrije inloop toe. Bezoekers hoeven zich niet aan te melden. Er komen nog uitnodigingen (zijn inmiddels naar ons verstuurd). Door SMWO wordt een Vrijwilligerscollege opgezet om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Binnen afzienbare tijd zal aan deze bijeenkomst een vervolg worden gegeven. Mevr. J. van Meeteren, mevr. M. Copper en dhr. M. Gerrits zitten namens SMWO in de organisatie. Binnen Het Dorpenplatform worden al ideeën uitgewisseld, nu dus in een groter verband. Dhr. M. Gerrits wordt bedankt voor zijn inbreng en verlaat de vergadering.

 1. 7.Growdfunding gemeente Goes

Men moet er goed over nadenken voordat een project met Growfunding wordt opgepakt. Het vergt een degelijk plan om het tot een succes te maken. Het is veel werk. Op 15 september jl. was er een informatiebijeenkomst bij de gemeente Goes en voor 1 oktober a.s. moet een plan ingediend zijn. De tijd is veel te kort en niemand heeft dan ook een plan ingediend.

 1. 8.Dorpsplannen

Stand van zaken dorpsplan Kloetinge

- Op 28 oktober a.s. wordt het dorpsplan aangeboden. In de verkeersplannen is nog wat bijsturing nodig. Een studente gaat het kruispunt Buijs Ballotstraat/Patijnweg en het fietsverkeer door de Wilhelminastraat met de oversteek van de Lewestraat in kaart brengen door metingen en interviews. Daarna zal er een aanpak opgesteld worden. Dhr. P. Paardekooper van de gemeente Goes is bezig het uitvoeringsplan te schrijven. Het dorpsplan zit goed in elkaar, er is goed werk geleverd door de werkgroepen.

Studenten van de HZ hebben een enquête gehouden onder de inwoners waarvan 45% is ingeleverd.

Uit deze enquête blijkt, dat het dorpsplan de mening van de inwoners goed verwoordt.

Dhr. M. Vuijk zal de enquête naar de leden van Het Dorpenplatform sturen.

Stand van zaken dorpsplan Wilhelminadorp

- Het dorpsplan is klaar, maar het kan niet onder de leden van het platform verspreid worden, omdat er te weinig gedrukt zijn. De titel is: Ook de polder heeft toekomst. Twee weken geleden is het dorpsplan aan wethouder v.d. Reest aangeboden in aanwezigheid van 65 inwoners. Na afloop had men een barbecue georganiseerd, waar 125 dorpsbewoners op af zijn gekomen. Veel enthousiaste reacties en grote betrokkenheid. De voorzitter feliciteert Wilhelminadorp. De dorpsplannen kon je altijd downloaden via de website www.goes.nl maar dat is niet meer mogelijk om één of andere reden.

De wethouder dhr. D. Alssema zal dit navragen.

 

Stand van zaken dorpsplan Kattendijke

- Geen verslag door afwezigheid.

 

Stand van zaken dorpsplan Wolphaartsdijk/Oud-Sabbinge

- In de zomervakantie is er nog een 7e onderwerp aan toegevoegd nl. Kunst en Cultuur.         De titel en de inhoud is klaar. Mevr. S. Huissoon is bezig met het voorwoord te schrijven.. Dhr. P. Paardekooper van de gemeente Goes zal het uitvoeringsplan voor zijn rekening nemen. Veel werkgroepen willen na de presentatie van het dorpsplan zich in blijven zetten op hun terrein voor het dorp. Het concept van het dorpsplan is al aan de inwoners gepresenteerd, dus de inhoud wordt gedragen door de inwoners. In november wordt het plan vastgesteld en de aanbieding georganiseerd.

 

Stand van zaken uitvoering dorpsplan ’s-Heer Hendrikskinderen

- Het dorpsplan krijgt een vervolg en wordt dorpsplan nr. 2 genoemd. Daarin wordt het hoofdstuk Gezondheid en Zorg verder uitgediept. Er is contact met de Zeeuwse Huiskamer.

Het is de bedoeling, dat er een Zorgcoöperatie opgericht wordt. De ZLM wil daarbij helpen.

- Verder zijn er plannen om schilderwerk gezamenlijk aan te besteden, de aanschaf van een deelauto en een scootmobiel voor meerdere personen en het geven van computercursussen.

 

Stand van zaken uitvoering dorpsplan ’s-Heer Arendskerke

- In het kader van ‘Meer bewegen’ is er een avond3daagse georganiseerd. Er waren tijdens de avonden gemiddeld 100 deelnemers in allerlei leeftijden, die de 5 km tochten liepen. Volgend jaar wordt er ook een 10 km tocht aangeboden. Verder wordt het volgende project aangepakt: meer activiteiten in het dorpshuis en Grand Café van Poelwijck. In november organiseert het Overlegorgaan en enquête onder de 65 plussers om te weten te komen wat de wensen zijn. Verder is er een infofolder voor nieuwe inwoners in de maak met contactadressen van verenigingen en dorpsactiviteiten.

 1. 9.ZVKK

- Mededelingen door de heer J.R. Koedam

Geen nieuws door afwezigheid van dhr. J.R. Koedam.

 1. 10.Rondje langs de dorpen

 

Wilhelminadorp:

- De laatste maanden hebben in het teken van het dorpsplan gestaan.

- De grond wordt klaar gemaakt voor nieuwbouw en er zijn al verschillende woningen verkocht. Het dorp is blij met deze initiatieven en hoopt op de komst van jonge gezinnen.

- Het Wilhelminahuis is opgeknapt en er is een nieuwe beheerster.


 

Kloetinge:

- Een Canadees heeft op 27 juni jl. een bijzonder bezoek gebracht aan het graf van zijn oudoom, die gesneuveld is tijdens de 2e wereldoorlog. Deze man is grootgebracht door de zus van deze oudoom en vaak geconfronteerd met de verhalen uit het verleden. Hij wilde een respectvol saluut voor zijn oudoom en de dorpsvereniging heeft daar een gelegenheid voor georganiseerd in de molen van Kloetinge. Als herdenking kregen zij een eikenhouten paneel aangeboden, waar nog een plekje voor gezocht wordt.

- In samen werking met SLZ wordt er een dorpshoogstamboomgaard ontwikkeld met zitjes.

- Er wordt naar een andere plek voor de schooltuintjes gezocht. Archeologisch onderzoek belemmerde de vorige plek.

- De Social Sofa is onthuld. Het was een gezellige bijeenkomst rond de sofa in het zonnetje.

- Kinderen boden daarbij handtekeningen aan wethouder dhr. J.A. de Bat met de vraag om een trapveld.

- Er is veel discussie rond de multifunctionele accommodatie waarbinnen het dorpshuis en de school een plekje moeten krijgen. De inwoners hebben zich uitgesproken voor het behoud van Amicitia. Het dorpshuis wordt duur, het is een oud pand met een nieuwe binnenkant. Men wil het gebruik optimaliseren, maar de plannen zijn nog verre van rond.

- De dorpsvereniging zou graag zien, dat de Herberg weer in ere hersteld wordt voor samenkomst en een hapje eten. De Herberg staat te koop. Er is een documentaire gemaakt over de Herberg.

 

’s-Heer Arendskerke:

-Op 20 april jl. is de burgemeester op visite geweest in de voorjaarsvergadering. Verder waren dhr. J. Priem, ouderenwerker SMWO aanwezig en mevr. J. Proos, wijkverpleegkundige van SVRZ. Er wordt een overleg afgesproken samen met de Vrijwilligerscentrale en het dagelijks bestuur van het Overlegorgaan. Dit heeft al plaatsgevonden en is als erg positief ervaren.

- Er is een werkgroep opgericht om de herinrichting van de Slotstraat samen met de gemeente te bespreken.

- Er zijn nog geen bouwactiviteiten op de kavel Poelwijck.

- Van het dorpenbudget zijn weer hanging baskets in de Torenring opgehangen. Ze zijn weer prachtig!

- Verder is er een bijdrage geschonken om het dorpshuis aan de voorzijde op te knappen met nieuwe banken en bloembakken.

- Staatsbosbeheer heeft geen geld om de wandelpaden in het Poelbos op te knappen. Een groepje vrijwilligers heeft dit opgepakt. De schelpen werden wel door Staatsbosbeheer geleverd.

- Depa is nog steeds niet gesloopt. De eigenaar heeft weer nieuwe plannen en zal binnenkort een begroting indienen bij de gemeente.

’s-Heer Hendrikskinderen:

- Dit jaar gestart met een overleg met de dorpswethouder mevr. L. Meeuwisse om de 3 maanden. Diverse onderwerpen worden doorgenomen en acties afgesproken.

- 2 juli jl. heeft de dorpsschouw plaatsgevonden met kleine aandachtspunten.

- 7 september jl. is wethouder dhr. D. Alssema kennis komen maken met het bestuur.

- In juli 2017 is het 750 jaar geleden, dat het dorp voor het eerst in historische documenten is terug te vinden. De dorpsraad wil daar met hulp van andere verenigingen en inwoners een feest van maken. Iedereen raadt aan toch nog eens te informeren bij de gemeentearchivaris dhr. de Klerk om de juiste jaartallen te hebben.

- Er zal deze winter weer 6 x gezamenlijk aan tafel worden georganiseerd in het Heer Hendrikhuis.


 

Wolphaartsdijk:

- Twee basisscholen zijn een fusietraject ingegaan. Groep 1 en 2 zitten al bij elkaar. De andere groepen nog apart. De meeste ouders zijn het met de fusie eens. Na de zomervakantie zijn de scholen heringericht.

- Restauratie van de Dresselhuys graven was veel te duur. Door enkele dorpsbewoners zijn de graven nu netjes en goedkoper opgeknapt. De graven zijn vol zand gestort en de stenen zijn als een puzzel teruggeplaatst.

- Vanuit Oud-Sabbinge is een groep inwoners bezig zonder samenwerking met de dorpsvereniging om de abri aldaar te onderhouden. De Buurtbus stopt bij de abri´s. In Wolphaartsdijk wordt getracht een werkgroep te formeren om de abri schoon te houden. Er is een proef van een jaar afgesproken om de abri Papeweg elk kwartaal schoon te maken. Na vernieling gaan ze weg.

- Zomerschouw geweest. De kleine puntjes snel opgelost, maar door verschillende beheerders vergen de grotere punten meer tijd. Mevr. L. Meeuwisse wil de dijken bij ’t Veer ook graag in gemeentelijke handen. Dit is nog niet gelukt.

- De burgemeester was aanwezig bij een vergadering waar o.a. het arbeidsmigrantenhotel besproken werd.

 1. 11.Rondvraag en sluiting

Er wordt geen gebruik meer gemaakt van de rondvraag en de voorzitter bedankt ieder voor zijn inbreng en aanwezigheid met in het bijzonder wethouder dhr. D. Alssema.

Actiepuntenlijst:

  Wat Wie Wanneer Ja / Nee
1.

De Vereniging Dorpsbelangen ’s-Heer Hendrikskinderen geeft aan dat het lastig is om een afspraak te maken met het gemeentelijke gebiedsteam. Zij willen bij deze afspraak ook de Zorgcoöperatie uitnodigen.

Mevr. M. Copper van SMWO zal dit bepreken met Mevr. A. Hoogesteger en mevr. J. Mollenbrok. Zij zijn vanuit de gemeente Goes de proces coördinatoren aangaande de gemeente gebiedsteams

Monique Copper April 2015  
2. De vraag wordt gesteld of er een overzicht beschikbaar is met contactgegevens van de diverse gebiedsteams. Mevr. M. Copper zal dit bekijken en als deze gegevens er zijn zal dit worden toegestuurd aan de zorgcoöperatie en de afgevaardigden van de dorpsorganisaties. Monique Copper Mei 2015  
3. In ’s-Heer Arendskerke staat de dorpskrant nog niet op www.goesweb.net Dhr. M. Gerrits kijkt dit na. Matijs Gerrits November 2015  
4. Na de aanvullingen van Mevr. J. van Meeteren kan het verslag van 15 april 2015 worden goedgekeurd. Judith van Meeteren November 2015  
5. De enquête van de studenten van de HZ naar de leden van Het Dorpenplatform sturen Marinus Vuijk November 2015  
6. De dorpsplannen zijn niet meer te downloaden via de website www.goes.nl De wethouder zal dit navragen Derk Alssema November 2015