1.Opening en mededelingen (Verzorgd door de voorzitter dhr. M. Vuijk)

- Welkom heten van genodigden

- Doel van de bijeenkomst

De voorzitter dhr. M. Vuijk heet de genodigden welkom en gaat in op het doel van de avond.
Het doel van de avond is om in te gaan op de veranderingen in de zorg en hoe de dorpen hier een rol in kunnen spelen, wat wordt verstaan onder informele zorg en welzijn, waar ligt hierin de grens, wat is hierin de behoefte onder bewoners en hoe zou je dit lokaal op het dorp kunnen organiseren.

        

2.Het organiseren van (informele) zorg en welzijn op het dorp

(Verzorgd door de dhr. P. Paardekooper gemeente Goes) 
     

Onderstaande punten zijn aan de orde gekomen tijdens de presentatie die dhr. P. Paardekooper heeft verzorgd. Deze presentatie is als bijlage toegevoegd.

De punten zijn:

- Welzijn en zorg op het dorp

Er wordt besproken bij het onderwerp wonen op het dorp of langer thuis wonen, dit een kwestie is van willen of moeten? Wat is hierin wel/niet mogelijk? Wanneer kan iemand naar een verzorgingshuis. Deze vraag leeft onder de bewoners in ’s-Heer Hendrikskinderen.

Landelijk is er een tekort aan senioren woningen en betaalbare woningen (zo ook in Kattendijke).

Dhr. P. Paardekooper geeft aan dat het vanuit de gemeente lastig is om te beoordelen of het aanbod aansluit bij de vraag. Hier zou meer integraal beleid in kunnen worden gevoerd. Zo is er in de gemeente Goes een pilot Zeeuwse Huiskamer project waarin een woning zorg klaar wordt gemaakt. Diverse mensen proberen deze woning uit om inzichtelijk te krijgen of het zorg klaar maken van een woning aansluit bij de behoeften van mensen die aanpassingen nodig hebben in hun woning om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen.

                             

Dhr. M. Vuijk vraagt hoe de woningcorporaties hierin staan? Tijdens een bewonersavond zou het thema kunnen zijn langer thuis wonen wat is hiervoor nodig. Dit kan helpen om de bewustwording te vergroten, wat kunnen bewoners hierin zelf betekenen. Een bewonersavond kan ook gebruikt worden om individuele wensen en behoeften te bundelen.

        

- Wat is hierin de behoefte op het dorp, link naar dorpsplannen

Leg hierin de link naar de dorpsplannen waar mogelijk.

- Wat kan hierin rol zijn van een dorpsorganisatie/bewoners en waar ligt de grens

Welke rol kan een dorpsorganisatie oppakken en hoe kan deze rol eruit zien. Welke rol wil een dorpsorganisatie vervullen? Wat is draagvlak op het dorp?

Vanuit de afvaardiging van Wilhelminadorp wordt de vraag gesteld wat wordt verstaan onder collectieve inkoop en wat zou er dan ingekocht kunnen worden? Wordt deze gedachte niet teveel opgelegd vanuit de gemeente? En kan een dorp een stuk zorg overnemen?

De voorzitter geeft aan dat door het bundelen van krachten, ook binnen het Dorpenplatform er meer medezeggenschap gecreëerd kan worden en actief kan worden meegedacht. Het wordt dan niet van bovenaf opgelegd.

De wethouder A. van der Reest geeft aan dat de gemeente kaders wil stellen. Als er minder initiatieven zijn zal de gemeente hier meer op moeten inspelen. Door volume te creëren kun je iets van de grond krijgen (organisatievermogen, wet-en regelgeving). Kijkende naar de levensvatbaarheid en de continuïteit van initiatieven vanuit bewoners wil de overheid hierin ondersteunen.

Er kan ook gedacht worden aan een tussenvorm. Het Dorpenplatform en zorgorganisaties bundelen de krachten.

- Hoe kan dit worden georganiseerd en in welke vorm (zorgcoöperatie, steunpunt, digitaal)      

Signalering, melden bij de gemeente, is een mogelijkheid.

Collectieve beweging in de vorm van een zorg coöperatie

-          Hoe doe je dat?

-          Hoe geef je dat vorm?

Key-ring, zorgprofessional, draagt zorg voor klein netwerk gericht op zorg. Er is een pilot Goes-Oost.

                                                                                      

- Hoe staat dit in verhouding met de professionele zorg en andere diensten en ondersteuning

Er zijn 3 gebiedsteams waarin diverse zorgprofessionals werken.

- Welke rol heeft de gemeente

De rol is faciliterend en de gemeente dient goed bereikbaar en benaderbaar te zijn. Wie is er binnen de gemeente benaderbaar voor wat?

De gemeente wil graag verdere uitwisseling organiseren ook kijkende naar de levensvatbaarheid en de continuïteit van initiatieven vanuit bewoners. Hierin eventuele collectiviteiten ondersteunen.

Vrijwilligersverzekering. De gemeente heeft een vrijwilligersverzekering voor de vrijwilligers binnen de gemeente Goes. De oplossing voor de vrijwilliger is hierin een belangrijke factor. Hoe verhoudt zich dit tot een dorps/zorgcoöperatie. SMWO zal deze informatie toesturen aan de genodigden.

- Dorpsbudget Zorg en Welzijn

De wethouder A. van der Reest zal een voorstel indienen bij het college van B&W om een dorpsbudget voor Zorg en Welzijn te creëren zodat deze initiatieven financieel kunnen worden ondersteund. Het idee is om 1500 euro per jaar per dorp en wijk te reserveren voor een doelmatig besteding.

De vraag die wordt gesteld is of er een mogelijkheid is om meer budget aan te vragen als er een duurdere activiteit wordt georganiseerd. Oppotten, kan dit? Ben je het kwijt als het niet wordt besteed. Hier zal over moeten worden nagedacht.

Doelmatige besteding van dit budget is een voorwaarde.

Vanuit Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge wordt de vraag gesteld of er consequenties zitten aan als het geld aan andere doeleinden wordt besteed dan waarvoor het budget is bedoeld. De wethouder geeft aan dat de dorpen niet met consequenties worden belast maar dat de gemeente uitgaat van de goede intentie van de besteding van dit budget vanuit de dorpen.

 

3.Afspraken over vervolg (Verzorgd door dhr. P. Paardekooper en dhr. M. Vuijk)

Behoefte per dorp:

De wethouders dhr. J.A. de Bat en dhr. A. van der Reest zullen een tour maken langs de dorpen en wijken om met de dorps-en wijkorganisaties en de bewoners in gesprek te gaan over de veranderingen in de zorg en de bewoners hierover te informeren.

Stichting overlegorgaan ’s-Heer Arendskerke stelt de vraag wat de gemeente hierin verwacht vanuit de dorpsorganisaties. De gemeente wil hier graag gezamenlijk in optrekken en dit zal van te voren met elkaar worden overlegd.

Na deze bezoeken zal er geïnventariseerd worden welke vragen, wensen en signalen naar voren zijn gekomen. Na de zomervakantie zal dit, in dezelfde setting als deze avond, worden besproken en zal bekeken worden hoe de informele zorg op de dorpen georganiseerd kan worden. In de tussentijd overleggen de dorpsorganisaties met hun achterban hoe hun rol eruit kan zijn m.b.t. de veranderingen in de zorg en informele zorg op het dorp.

Na de zomervakantie zullen ook met elkaar de mogelijkheden in participatie verder worden besproken, de samenwerking tussen Het Dorpenplatform en de zorgaanbieders en de medezeggenschap hierin.

Op korte termijn wil de Zorg coöperatie Kattendijke kennis maken met het gebiedsteam Oost waar Kattendijke als dorp onder valt.

Vanuit ’s-Heer Hendrikskinderen is de wens om een afspraak te plannen met de Zorg coöperatie uit Kattendijke en het gebiedsteam Zuid waar het dorp onder valt. Mevr. J. van Meeteren zal dit doorgeven aan haar collega dhr. J. Priem. Hij zit namens SMWO in het gebiedsteam Zuid.

4.

-Op 23 maart 2015 vindt een bewonersavond plaats in ’s-Heer Arendskerke. De wethouder A. van der Reest is uitgenodigd door Stichting Overlegorgaan ’s-Heer Arendskerke.

- Op 25 maart 2015 vindt een bewonersavond plaats in Wilhelminadorp. De wethouder A. van der Reest is uitgenodigd door Belangenvereniging Wilhelminadorp.

- Op 7 april 2015 vindt een bewonersavond plaats in Kloetinge. Er zal dan ingegaan worden op het onderzoek die door studenten van de HZ is uitgezet in Kloetinge en Oostmolenpark over wonen en zorg. Dit naar aanleiding van de aanbeveling m.b.t. thema wonen en zorg in het dorpsplan om dit breder te onderzoeken. Beide wethouders zijn uitgenodigd door Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge.

 

- Op 20 mei 2015 vindt de jaarvergadering plaats van Vereniging Dorpsbelangen ’s-Heer Hendrikskinderen. Beide wethouders zijn uitgenodigd.

Hier zal de woonvisie, wat te doen voor ouderen op het dorp om langer op dorp te kunnen blijven wonen aan de orde komen en het idee van een Internetcafé bij het Steunpunt dorpshuis in ’s-Heer Hendrikskinderen.