1.    Opening en mededelingen

- Welkom heten van genodigden

De voorzitter heet de aanwezigen welkom met in het bijzonder de genodigden. De genodigden zijn de wethouder R. van der Reest en de heer M. Stuart namens de gemeente Goes, Mevr. M. van ’t Hof namens Zorggroep Ter Weel. Mevr. R. Ruitenbeek namens MEE Zeeland en Mevr. L. Oude Essink namens Allévo. En dhr. M. Wiersma van de RWS en dhr. J.R. Koedam namens het ZVKK.Er zijn geen vertegenwoordigers aanwezig van Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge en van Vereniging Dorpsbelangen Kattendijke. Dhr. J. Troost is afwezig van Belangenvereniging Wilhelminadorp.

  De genodigden en de afgevaardigden van de dorpsorganisaties stellen zich aan elkaar voor.

- Mevr. P. Ruitenbeek is consulent bij MEE Zeeland. MEE Zeeland verzorgt informatie, advies en ondersteuning aan mensen met een chronische ziekte, lichamelijke en/of een verstandelijke of zintuiglijke beperking, of autisme.

- Mevr. M. van ’t Hof is projectleider van Zorg Dichtbij samen met haar collega mevr. S. Jonker bij Zorggroep Ter Weel. Ter Weel wil graag haar organisatie meer openstellen voor de wijkbewoners. - Mevr. L. Oude Essink is leidinggevende WMO voor gebied Goes, Kapelle en Reimerswaal gericht op Zorg in de buurt. Haar collega dhr. R. Schout is normaliter betrokken bij overleggen met externen. Allévo wil “Zorg dichtbij” in breed gebied aanbieden, willen graag sociale teams opzetten met als doel dat bewoners goed kunnen wonen in de kleine kernen.

- Mevr. Verwei is bestuurslid van Stichting Overlegorgaan ’s-Heer Arendskerke en is secretaris.

- Dhr. R. de Klerk, is bestuurslid van Stichting Overlegorgaan ’s-Heer Arendskerke en penningmeester van dorpshuis Heer Arendhuis.

- Dhr. P. Huijbregsen is bestuurslid van Vereniging Dorpsbelangen ’s-Heer Hendrikskinderen, hij verzorgt de dorpskrant en is lid van de seniorensoos.

- Dhr. C. Brouwer is bestuurslid van Vereniging Dorpsbelangen ’s-Heer Hendrikskinderen.

- Mevr. D. Scheele is bestuurslid Belangenvereniging Wilhelminadorp en vicevoorzitter.

- Mevr. S. Huissoon is voorzitter van Vereniging Gemeenschap Wolfaartsdijk/Oud-Sabbinge.

- Dhr. R. Koedam is vicevoorzitter van het bestuur van de Zeeuwse Vereniging voor Kleine Kernen en hij is afgevaardigde binnen het Platform Openbaar Vervoer Zeeland (Opov).

- Dhr. M. Stuart is Hoofd samenleving gemeente Goes. Daarbij verantwoordelijk voor het Jeugdbeleid, Welzijn en Zorg. Ook de dorps- en wijkbesturen vallen onder hem. Daarbij is hij verantwoordelijk voor de decentralisatie van Jeugdzorg en Zorg binnen de gemeente.

- Dhr. R. van der Reest is wethouder sinds eind april, hij is verantwoordelijk voor de beleidsterreinen Sociale Zaken, WMO, Participatiewet, Welzijn, P&O en Gezondheidszorg.

- Judith van Meeteren, werkzaam binnen SMWO als Welzijnswerker. Zij ondersteunt de diverse dorps-en wijkorganisaties en o.a. Het Dorpenplatform.

- Dhr. M. Vuijk is voorzitter Dorpenplatform en voorzitter van Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge.

- Flyer informatieavond buurtpreventie Goese Polder 25-09-2014.

De afgevaardigden hebben een uitnodiging ontvangen voor een informatieavond buurtpreventieteam in de Goese Polder op 25 september 2014.

Dit is een goed initiatief, welke wordt ondersteund door SMWO Jongerenwerker dhr. M. Gerrits.

-Condoleancekaart zoon Jos Bekker

De voorzitter deelt het droevige bericht mee over het overlijden van de zoon van dhr. J. Bekker, medewerker van SMWO. Namens Het Dorpenplatform zal een condoleancekaart worden toegestuurd. Mevr. J. van Meeteren zal dit verzorgen.

De afgevaardigden hebben een uitnodiging ontvangen voor de opening van het Vrijwilligerspunt Goes op 18 september 2014.

- Toestemming toesturen vragenlijsten vraag en aanbod aan bewoners Centrum

Mevr. J. van Meeteren deelt mee dat een aantal bewoners uit Goes-Centrum gebruik willen maken van de vragenlijsten m.b.t. op vraag en aanbod die uitgezet zijn onder de bewoners in ’s-Heer Hendrikskinderen en ’s-Heer Arendskerke. Zij vraagt toestemming om deze vragenlijsten ook te mogen gebruiken door de bewoners in Goes Centrum. Hier wordt toestemming voor gegeven.

                                              

2.    Kennismaking met de wethouder dhr. R. van der Reest

De wethouder heeft zich voorgesteld tijdens de kennismakingsronde. Bij agendapunt 3 wordt  verder kennis gemaakt.

3.    Veranderingen binnen Zorg en Welzijn binnen de gemeente Goes

- Verzorgd door de wethouder dhr. A. van der Reest en de voorzitter dhr. M. Vuijk

- Vertegenwoordigers van de organisaties die te gast zijn zullen u informeren over hun aandeel binnen Zorg en Welzijn.

De voorzitter vertelt kort iets over een aantal ontwikkelingen die o.a. aanleiding zijn geweest om tijdens deze bijeenkomst met de genodigden te praten over de veranderingen binnen Zorg en Welzijn binnen de gemeente Goes.

Er heeft een avond plaatsgevonden met de coalitiepartners binnen de gemeente Goes. De coalitiepartners hebben diverse partijen uitgenodigd om te praten over aanstaande veranderingen. Zo ook is Het Dorpenplatform hiervoor uitgenodigd. Dit was een positief gesprek en Het Dorpenplatform wordt als een serieuze gesprekspartner gezien.

Daarbij is Ter Weel een vragenlijst aan het opstellen over Zorg en Welzijn en wil deze uitzetten onder de bewoners van 65+. Ter Weel wil bekijken waar de behoefte ligt bij deze doelgroep en wil bekijken hoe zij hier op een goede manier invulling aan kan geven.

Vanuit Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge wordt er gekeken of er kan worden aangehaakt bij  deze vragenlijst. Daarnaast wordt de optie met de Hoge School Zeeland bekeken of studenten een vragenlijst voor Kloetinge kunnen uitzetten.

Per 1 januari a.s. gaat er heel veel veranderen in de zorg en de participatie. Wat betekenen deze veranderingen voor de bewoners en welke rol zou een dorpsvereniging hierin kunnen spelen.

De wethouder dankt de voorzitter voor de uitnodiging. Hij wil graag brainstormen met de afgevaardigden en de genodigden in gesprek om enerzijds informatie te verstrekken over de komende veranderingen. Anderzijds hoe de dorpsorganisaties een rol kunnen spelen in deze veranderingen en hoe dit op een goede manier gecommuniceerd kan worden aan de bewoners.

De veranderingen die op stapel staan te maken hebben te maken met:

- Huishoudelijke zorg en hulp

- Sociale werkvoorziening

- Budgetten nemen voor beiden af, de instroom van nieuwe groepen wordt groter zoals jong gehandicapten. Er ontstaan hierin knelpunten. Hoe moeten we hier met elkaar mee omgaan.

- Hoe kan er worden samengewerkt op het gebied van (jeugd)zorg.

- Maatschappelijke- en vrouwen opvang

- Begeleiding van dagbestedingsvormen

- Vormen van begeleid wonen, blijft wel, maar de geldstromen gaan anders lopen en nemen af. Dit heeft invloed op de samenleving.

De gemeente krijgt geregeld de vraag bent u er als gemeente klaar voor.

Als de gemeente aangeeft hier klaar voor te zijn, wordt je hier op afgerekend. Zegt een gemeente nee dan kan dit voor verwarring zorgen.

De wethouder geeft aan dat er veel gebeurt in de gemeente, zoals maatschappelijke betrokkenheid bij organisaties en bewonersinitiatieven, Dorpenplatform, Dorps-en wijkplannen, buurtpreventie Goese Polder, opening Vrijwilligerspunt Goes. Het gaat vooral ook om meer samenhang te zoeken met elkaar gericht op meer zorg voor elkaar.

Werken met gebiedsteams die een verbindende schakel worden tussen de gemeentelijke verantwoordelijkheid vertaald naar het brede netwerk van alle instanties, maar ook de dorpen en de wijken en Het Dorpenplatform.

In juridisch opzicht moet er veel worden geregeld, het creëren van netwerken.

De gemeente wil graag in een breed platform afspreken wat hierin de rol kan zijn van de diverse instellingen, Dorpenplatform en dorpsorganisaties en hier structuur in aanbrengen. De wethouder wil hier graag met de mensen over in gesprek. Daarbij welke initiatieven zijn er al, bijv. ideeën over een zorg coöperatie. Wat kunnen wij hier met elkaar over afspreken?

Vereniging Gemeenschap Wolfaartsdijk geeft aan dat Het Dorpenplatform een goed platform is om hier over te brainstormen. Vanuit de diverse dorpsplannen zijn verschillende themagroepen bezig met het thema “ouderen en gezondheid” om na te denken over dit thema en hoe hier invulling aan gegeven kan worden. Het is raadzaam om een afvaardiging van deze themagroepen ook te laten aansluiten die betrokken zijn vanuit de dorpsplannen.

Dit past in het idee om aan te sluiten op wat er al is. Zo zijn er ook diverse wijkinitiatieven.

Als voorbeeld wordt het contact met Emergis genoemd vanuit het dorpsplan Kloetinge om cliënten van Emergis te betrekken bij het versieren van een Social Sofa.

Stichting Overlegorgaan ’s-Heer Arendskerke geeft ook aan niet duidelijk in beeld te hebben, wat er nu per 1 januari 2015 echt gaat veranderen. Hoe gaat de gemeente dit met de partners invullen. Gigantische opgaven, gelden worden minder. Al doende zal men dit ook met elkaar gaan ervaren. De wethouder wil zich graag laten voeden door de afgevaardigden van de dorpen.

De wethouder geeft aan dat onder de paraplu van de gemeente een structuur moet komen die voor iedereen goed gedekt is. Waar zijn we mee bezig en wat komt er op iedereen af. Zorgorganisaties willen ook breed inzetten.

Mevr. van ’t Hof noemt als voorbeeld het sociaal team in Rilland. Hier zijn organisaties om de tafel gegaan zoals de jeugdambtenaar, Allévo, dorpsorganisatie etc. Hoe maken we met elkaar de som van het geheel groter, dan allemaal alleen. Kleine successen met elkaar delen en ervaren. Dorpen lenen zich goed voor een sociaal team.

Is mogelijk ook een idee voor Goes. Mensen uit sociaal team uit Yerseke en Rilland kunnen hier informatie over geven.

Mevr. Ruitenbeek geeft aan dat de Gemeente Goes al een keuze heeft gemaakt om te werken met drie gebiedsteams, namelijk gebiedsteam Noord, Zuid en Oost.

Dhr. Stuart vult dit aan met dat het gebiedsteam afstemt met team Jeugd. De visie hierachter is kerngericht aan de slag te gaan. In het gebiedsteam neemt een wijkverpleegkundige, een sociaal werker en een klantmedeweker van de gemeente Goes plaats.

Het gebiedsteam is een aanjager. Hierachter zit een kernteam. Per 1 oktober a.s. zal dit officieel van start gaan.

Vanuit MEE Zeeland zijn de volgende personen ingedeeld:

Gebiedsteam Noord: Lianda Dijkwel

Gebiedsteam Oost: Eline de Ridder

Gebiedsteam Zuid: Lea Achterberg

Diverse partijen in een wijk, zoals kerken en scholen kunnen een vindplaats zijn.

Er zal vanuit de afdeling voorlichting en communicatie gecommuniceerd gaan worden over wat dit betekend voor de bewoners en bestaande cliënten.

Uit de resultaten van het informatief huisbezoek 75+ geven ouderen aan op hun eigen dorp te willen blijven wonen. Een gebiedsteam kan zich hier in gaan oriënteren. De nieuwe wijken moeten hier ook goed in worden betrokken.

De wethouder geeft aan dat de signalen uit de huishoudelijke hulp belangrijk zijn. Hoe wordt er om gegaan met afnemende budgetten, wat hoort er bij deze zorg, welke zorg moet blijven bestaan. Signalen vanuit “achter de voordeur” doorzetten naar wijkteam.

Als voorbeeld wordt genoemd “als iemand na een operatie thuis komt, waar kan deze persoon op rekenen”.

In een netwerk kun je ook iemand kwijt raken als je je teveel bemoeit met iemand. Mensen uit de werkgroep zorg gekoppeld aan de dorpsplannen zijn heel waardevol voor het wijkteam.

De leden van het gebiedsteam optimaal inzetten voor behoeften van zorg in de wijk.

Een spreekuur houden is minder optimaal. Bewoners moeten weten hoe het gebiedsteam kan worden ingezet. Vooral bereikbaar zijn via e-mail en telefoon. En niet complex maken.

Een prikpost kan ook worden ingezet als spreekuur.

Wat is de rol van de huisarts binnen een gebied. De gemeente is hierover met huisartsen in gesprek. Huisartsen denken hierin positief mee.

De wethouder stelt de vraag of het een goed idee is om hier samen met de gemeente over door te praten. De gemeente neemt hiervoor het initiatief. Elke afgevaardigde kijkt in zijn eigen dorp voor een goede afvaardiging. Neem zorg voor jeugd hier ook in mee.

Deze mensen moeten op een positieve manier worden benaderd. Zou de gemeente hiervoor een duidelijke uitleg voor kunnen uitschrijven. Dhr. Stuart geeft aan hier naar te zullen kijken.

De wethouder geeft aan dat gestreefd wordt naar een overleg eind oktober/eerste week november.

Mevr. Ruitenbeek vraagt of zij een foto mag nemen en deze mag twitteren. Een ieder gaat hiermee akkoord.

4.         Consulentschap RWS

- Verzorgd door dhr. M. Wiersma

De heer Wiersma staat de RWS met raad en daad bij. Vanuit zijn kennis wil hij graag de afgevaardigden informeren over de ontwikkelingen binnen de RWS.

RWS staat in een minder positief daglicht als het gaat om besteding van gelden ten behoeve van maatschappelijke ontwikkelingen. De RWS is een vereniging. Het toezicht op de vereniging ligt bij een externe toezichthouder met statuten maar er is te weinig toezicht op de inhoud. De RWS wil verbinding met de samenleving op een andere manier leggen. Het idee is om een platform vorm te geven met achteraf een controle. Het platform denkt na over initiatieven gericht op de verbinding met de samenleving. Wonen is meer dan alleen stenen en staat in relatie met de woonomgeving. De initiatieven krijgen langzaam vorm binnen het platform. Eind februari wordt er een plan voorgelegd aan de leden van de vereniging. Vertegenwoordigers in dit platform moeten hier verder mee aan de slag. Er zijn wijkbudgetten, die bijv. kunnen worden ingezet voor een speelvoorziening in een dorp of een wijk.

In samenhang zal dit worden bepaald. De RWS staat open voor de verbinding met de samenleving.

Als het bijv. gaat over een thema voor jongeren dan kan het platform een jongerenwerker inhuren.

Alles over de bedrijfsvoering ligt bij het bestuur van de RWS.

De voorzitter geeft aan dat er vanuit Het Dorpenplatform al een keer een gesprek heeft plaatsgevonden met dhr. H. de Miranda van de RWS over wijkaanpak en welke rol een wijk-en dorpsorganisatie hierin zou kunnen vervullen. Hier is helaas verder niets meer mee gebeurt vanuit de RWS.

Vanuit Vereniging Gemeenschap Wolfaartsdijk wordt aangegeven dat er een informatieavond heeft plaatsgevonden over het huurwoningenbestand in Wolphaartsdijk en Oud-Sabbinge, verzorgd door de RWS. Hier is gesproken over huurwoningen op een bepaalde manier flexibel te maken, bijv. woningen met twee woonverdiepingen. Dit punt is doorgespeeld aan de werkgroep wonen en sociale veiligheid die hiermee bezig zijn vanuit het dorpsplan.

Mevr. van Meeteren geeft aan dat er binnen de RWS ook wijkbeheerders zijn die gekoppeld zijn aan een bepaald gebied en mee kunnen denken met de dorpsorganisaties die vanuit het dorpsplan zich bezig houden met wonen.

Mevr. van ’t Hof merkt op dat zij wel eens signalen opvangt vanuit de hoek van ondernemers dat er te weinig wordt georganiseerd vanuit de RWS voor ondernemers voor de binding met de leden van de RWS. Bijv. een diner met leden RWS en ondernemers om kennis met elkaar te maken.

De voorzitter dankt de heer Wiersma voor zijn verhaal.

5.         Vaststelling verslag, d.d. 16 april 2014 (zie bijlage)

- Tekstueel:

Er zijn geen opmerkingen.

- Inhoudelijk en actiepuntenlijst:

De voorzitter geeft aan dat het gesprek met de coalitiepartners over nieuw te vormen college een zeer prettig gesprek was. Hij heeft samen met de heer Huijbregsen gesproken met mevr. Meeuwisse, dhr. Alsema, dhr J. Lukasse en dhr. Van der Reest. Vragen werden over en weer gesteld.

De vraag is gesteld of het dorpenbudget in tak blijft. Dit zou besproken worden.

Daarnaast is er gevraagd of er voor ambtelijke ondersteuning gezorgd kan worden in de vorm van een notulist. Op dit moment vervult mevr. J. van Meeteren deze rol. Het is wenselijk als zij inhoudelijk mee kan praten.

Er is nog geen reactie op deze vraag. De wethouder neemt dit mee ter overweging.

Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge heeft alle politieke partijen uitgenodigd voor de presentatie van het concept dorpsplan. Kloetinge is daarna uitgenodigd voor een fractievergadering bij de VVD.

Actiepunt 1 staat nog open.

Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.

6.         Dorpsplannen / Rondje langs de dorpen

- Stand van zaken dorpsplan Kloetinge

- Het concept dorpsplan is aangeboden aan de bewoners. Het wijkverkeersplan moet nog worden afgerond. Hierover volgt een gesprek met de wijkverkeerskundige van de gemeente Goes en de werkgroep Verkeer.

- De Kloetingseschool krijgt een schooltuin, komt middenin het dorp. Op de grond van de Familie van Iwaarden. Beschikking over 160m2 grond. Groep 3 t/m groep 8 krijgt een kavel van 4 bij 4 m. De grond kan gehuurd worden voor 60 euro per jaar.

Er volgt nog een gesprek met de directeur van de Kloetingseschool en de schutterij. Op het stuk grond van de schutterij is recht van overpad toegestaan.

Het Archeologisch onderzoek moet nog wel plaatsvinden. Er zal contact worden gelegd met de EduDelta met de vraag of zij de volkstuin kunnen aanleggen met behulp van studenten

- De Jop is nog onderwerp van gesprek.

- Social Sofa, de Stichting Boone heeft €1250 geschonken, de Rabobank €1000,- en de MBU €500,-. De Social Sofa wordt geplaats in de Riethoek voor de sociale verbinding. Er zijn zelfs bewoners uit Goes-Zuid die mee willen doen met het versieren van de Social Sofa. Emergis wil graag haar cliënten (werkbegeleiding) betrekken vanuit het oogpunt van binding met het dorp Kloetinge en het Oostmolenpark. De boerderij van de Ambachtsvrouwen wordt gebruikt als werkplaats.

- Er zijn problemen in de speelvoorziening in de Jachthuisstraat. Jongeren van de Wissel houden zich hier op. Hierover is contact met het Centrum voor Jeugd en Gezin. En er is contact met de jongerenwerker van SMWO dhr. M. Gerrits en de wijkagent. Er wordt nagedacht over een lichtmast die aangaat op het moment dat de jongeren het speelterrein opkomen in de avond.

Er wordt nagedacht over een buurtpreventie team. Of een project “Waaks”, bewoners die de honden uitlaten kunnen dan ook signaleren.

- Er vindt een muziekvoorstelling plaats bij 6 woningen in het Geertesveld. Mensen verhuren hun huis als concertzaal. Het kost ongeveer 6 euro. Alle huizen worden aangedaan.

- Er wordt een film gemaakt van de Herberg.

- Stand van zaken dorpsplan Wilhelminadorp

- De kerk is aangelicht net voor de zomervakantie. Dit heeft 2,5 jaar geduurd.

- Er is een dorpsenquête uitgezet onder de bewoners in kader van dorpsplan. Hieruit is gebleken dat er in Wilhelminadorp verkeersproblemen zijn. De Rondweg heeft dit deels opgelost.

In de Brugstraat wordt hard gereden en er is veel sluipverkeer.

Vrijdag vindt er een gesprek plaats met de ambtenaar dhr. J. Stortelder. Er mogen nu misschien wel hindernissen op de Oosthavendijk worden geplaatst. Het concept dorpsplan en het concept uitvoeringsprogramma ligt nu bij de SMWO/Gemeente Goes. Er wordt een afspraak gepland om het de concepten door te spreken en het vervolg af te stemmen.

- Dorpsfeest is na 8 jaar niet doorgegaan i.v.m. tekort aan vrijwilligers. De dorpskrant zal ook stoppen vanwege tekort aan vrijwilligers. Dit is geen goede ontwikkeling.

- Stand van zaken dorpsplan Kattendijke

Vanwege de afwezigheid van de afgevaardigden van het dorp Kattendijke komt dit punt niet aan de orde.

- Stand van zaken dorpsplan Wolphaartsdijk/Oud-Sabbinge

- Op 30 juni jl. is de kerngroep bij elkaar geweest. De kerngroep bestaat uit zeven gespreksleiders en zeven notulisten van de zeven thema’s die in het dorpsplan aan bod komen.

- De werkgroep landbouw, bedrijvigheid en werkgelegenheid constateren weinig samenhang tussen bedrijven. De werkgroep toerisme en recreatie sluit zich hier bij aan. Zij gaan aan de slag om alle ondernemers om de tafel te krijgen.

- De werkgroep sport en bewegen werken de ideeën voor een natuurspeeltuin en een trimbaan verder uit.

- Eind juli kreeg het bestuur bericht dat Wolphaartsdijk niet zou worden aangedaan tijdens de Ride for the Roses. Na overleg met de organisatoren is er besloten om Wolphaartsdijk toch aan te doen tijdens de tocht.

- De aandachtslocatie Hoofdstraat is via een publicatie in de krant in het nieuws gekomen. Hier waren andere afspraken over met de gemeente. Er is voldoende inspraak in het plan. De wethouder heeft hier te weinig grip op gehad.

- De trouwzaal in de Griffioen was geopend tijdens Monumentendag.

- Het Waterschap is eigenaar van het bosje in Wolphaartsdijk achter de Noorddijk en de Villa-Novastraat. Er is geuit dat het Waterschap het wil overdragen aan de gemeente vanwege te veel onderhoud aan het bosje. Het Waterschap wil hier graag ook over in gesprek met de dorpsvereniging. De optie van een trimbaan leeft bij bewoners. Mogelijk dat dit een locatie hiervoor zou kunnen zijn.

- Tijdens de zomerschouw zijn er 15 locaties bezocht. Aan de gemeente is om terugkoppeling gevraagd.

- Stand van zaken uitvoering dorpsplan ’s-Heer Hendrikskinderen

- ’s-Heer Hendrikskinderen is het duurzaamste dorp van Zeeland. Hiervoor is de Academy Champions Energie (ACE) prijs uitgereikt. Dit is een bedrag van €5000 en een oorkonde.

Een deel van het geld wordt besteed voor de aanleg van zonnepanelen op het Heer Hendrikhuis. Op 29 november 2014 vindt er in Arnhem de Europese verkiezing plaats van het duurzaamste dorp in Europa, waar zij ook aan deelnemen. Er is beeldmateriaal gemaakt over de projecten op het dorp en deze zullen dan worden gepresenteerd. Er wordt een open dag georganiseerd op 11 oktober in de kerk of in de school.

- De opening van de herinrichting van het schoolplein heeft plaatsgevonden op 5 april jl.

- Het speel/trapveld met kunstgras kan onder water worden gezet om een ijsbaantje te realiseren.

- De korfbaalpaal is voor alle leeftijden geschikt. 4 korven op diverse hoogten.

- De kerkramen zijn verlicht en in de liturgische tuin zijn naamborden geplaatst. De Lindenboom die bij de kerk staat zal ook worden verlicht.

- Er wordt een verkeersfilm rondom de school gemaakt door het kinderpersbureau.

- De prikpost zal blijven, na het uitdelen van flyers zijn er voldoende bewoners die hier gebruik van maken.

- Er hebben 21 bewoners meegelopen op 31 mei jl. door het Poelbos, verzorgd door Staatsbosbeheer i.v.m. kaalslag.

- Op 10 december a.s. vindt er een bewonersavond plaats om de uitgewerkte plannen betreffende de uitvoering van het dorpsplan te presenteren aan de bewoners.

-‘s-HHK gaat weer aan tafel. 3x in 2014 en 3x in 2015.

- Stand van zaken uitvoering dorpsplan ’s-Heer Arendskerke

- De Social Sofa is onthuld in augustus. Door een goede samenwerking tussen SVRZ, De Zuidwester, de school en het Overlegorgaan is het project tot stand gekomen.

De fanfare Excelsior heeft dit onder muziek begeleid. De tekening is door de kinderen op de school gemaakt. Het doel van dit project was het sociale aspect. Vrijwilligers vonden het jammer dat het project voorbij is. De Social Sofa is voor de helft betaald vanuit het dorpenbudget en voor de helft betaald door SVRZ.

- Er wordt grond gezocht voor de volkstuin.

- De werkgroep gaat aan de slag met de infoborden over de geschiedenis van het dorp aan het begin van het dorp. Er komt een bord bij de Kasteelberg, de kerk (deze staat er al), de molen en het spoor. Er vindt hierover ook overleg plaats met Eindewege en natuurmonumenten. Het stuk spoorlijn is verwilderd. Natuurmonumenten gaat dit opkappen, er zal een zithoek (spoor gerelateerd) worden ingericht met ook een infobord.

- Eind mei is de vrijwilligerscentrale gestart. Hierover is in de dorpsenquête eind 2013 een vraag uitgezet. Via een apart blad is de vraag gesteld aan de bewoners wie er hulp kan bieden en wie er hulp vraagt en waarvoor. 13 bewoners bieden hulp aan. Er zijn drie coördinatoren aangesteld.  Het is laagdrempelig en de lijntjes zijn kort. De Volgende stap na het inventariseren van de hulpvragen meer bekendheid te krijgen. Er zijn informatiekaartjes gemaakt. Als een bewoner een vraag heeft dan wordt de coördinator gebeld. De website en de dorpskrant worden ook ingezet voor bekendheid en vragen.

- Twee bewoners zijn bezig met het opzetten van een repaircafe.

- Gemeente Goes wil pand Depo kopen. Krijgt een andere invulling.

- De brandweer gaat misschien weg. Misschien wordt er een samenwerking aangegaan met Heinkenszand.

- Twee leden van werkgroep verkeer hebben met de werkgroep van ’s-Heer Hendrikskinderen gesproken over het autoluw maken van de sluiproute richting Goes. Op 8 oktober 2014 vindt er een gesprek plaats met de gemeente Goes en het Rijkswaterstaat.

7.         ZVKK

- Mededelingen door dhr. J.R. Koedam.

Dit najaar vindt er nog één regiobijeenkomst plaats. Dan staat de verzelfstandiging van de dorpshuizen op de agenda.

Er is geen geautoriseerd stuk over de buurtbussen bij Opov aanwezig. Er staat geen vraag meer uit over buurtbussen naar de dorpsorganisaties.

Stichting Overlegorgaan ’s-Heer Arendskerke geeft aan dat er in de gemeente Goes ook een dorpshuizen platform komt. Er wordt gekeken hoe zij elkaar kunnen ondersteunen en hoe het contact met de gemeente Goes goed kan blijven. Het Stichtingsbestuur van Amicitia uit Kloetinge sluit mogelijk ook aan.

8.    W.v.t.t.k. / rondvraag / sluiting                                            

- Dhr. Wiersma dankt de voorzitter voor de uitnodiging.

- Vereniging Gemeenschap Wolfaartsdijk; kan het agendapunt Goesweb versus Wolphaartsdijk verbindt ons op de agenda komen voor de volgende bijeenkomst. In Wolphaartsdijk heeft hierover een bijeenkomst plaatsgevonden georganiseerd door de Delta. De voorzitter zal dhr. Gerrits uitnodigen voor dit agendapunt. Hij ondersteunt Goesweb vanuit SMWO.

- Vereniging Dorpsbelangen ’s-Heer Hendrikskinderen; het blijkt dat je extra moet betalen op het moment dat je een verzoek indient bij de gemeente voor het legen van gemeentelijke vuilnisbakken. Ouderensozen krijgen een subsidie. Dit is niet genoeg om de huur van het dorpshuis te betalen. Blijft dit bestaan of wordt dit gekort. Het vermoeden bestaat dat hierop gekort gaat worden. De wethouder gaat dit na en zal dit terug koppelen.

- Stichting Overlegorgaan ’s-Heer Arendskerke; Hoe staat het vanuit de gemeente Goes met de scholing en herhaling die vrijwilligers moeten volgen voor het gebruik van een AED. De voorzitter zal hiernaar informeren bij dhr. Van Belzen van de gemeente Goes. Hij zal de vraag stellen of de vrijwilligers die de scholing hebben gevolgd nog actief zijn en of iedereen wordt opgeroepen voor een herhaling.

- Mevr. Ruitenbeek is onder de indruk van de initiatieven, de inzet van mensen en de betrokkenheid.

Actiepuntenlijst:

Wat

Wie

Wanneer

Ja / Nee

1.

Contact met de gemeente over mogelijke ambtelijke ondersteuning voor het verzorgen van de notulen t.a.v. Het Dorpenplatform

Marinus

19 november 2014

2.

Condoleancekaart versturen aan Dhr. J. Bekker van SMWO

Judith

19 september 2014

3.

Bijeenkomst organiseren met de afgevaardigden van de dorpen, afvaardiging van de werkgroepen zorg en welzijn diverse dorpsplannen en een afvaardiging van Zorggroep Ter Weel, MEE Zeeland en Allévo.

Hiervoor een duidelijk schrijven maken voor de genodigden.

Gemeente Goes

Eind oktober/begin november (Streefdatum)

4.

Agendapunt Goesweb versus Wolphaartsdijk verbindt ons op de agenda voor de volgende bijeenkomst. Matijs Gerrits van SMWO uitnodigen voor dit agendapunt

Marinus/Judith

12 november 2014

5.

Subsidie ouderensozen. Blijft dit bestaan of wordt dit gekort. De wethouder gaat dit na en zal dit terug koppelen aan Vereniging Dorpsbelangen ’s-Heer Hendrikskinderen

De wethouder A. van der Reest

19 november 2014

6.

Dhr. Van Belzen benaderen met de vraag of de vrijwilligers die de scholing AED hebben gevolgd nog actief zijn en of iedereen wordt opgeroepen voor een herhaling.

Marinus

19 november 2014